Koolielu

Toetused


Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õpilastel on võimalus taotleda riiklike toetusi ja stipendiumeid.


Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õpilastel on võimalus taotleda riiklike toetusi ja stipendiumeid.

Õppetoetused

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed.

Õppetoetuste ja õppelaenuga seonduv on reguleeritud õppetoetuste ja õppelaenu seaduses

Põhitoetus

Põhitoetust saab taotleda õpilane, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku; tähtajalise elamisloa; alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

  • õpib kutseõppe õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohti;

  • õpib statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Toetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Esimese aasta või kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse.

Põhitoetuse maksmise aluseks on õpilaste paremusjärjestus õppetulemuste põhjal. Põhitoetuse suuruseks 60 eurot. Akadeemilise puhkuse ajal põhitoetust taotleda ei saa.

Õppeasutusel on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes puudub põhjuseta õppetööst või ei täida kooli põhimääruses, sisekorraeeskirjas või õppekorralduseeskirjas kehtestatud kohustusi. Samuti on koolil õigus lõpetada või peatada õpilasele toetuse maksmine, kui õpilane rikub oluliselt õpilase kohustusi.

Põhitoetuse taotluse esitab õpilane õppeinfosüsteemis Tahvel.

Eritoetus

Eritoetust saab taotleda õpilane, kellel on majandusliku olukorra tõttu õpingute jätkamine takistatud.

Nõuetekohane eritoetuse avaldus koos tõendavate dokumentidega esitada sotsiaalpedagoog Ene Väärile ruumi P306.

 

Põhitoetuse ja eritoetuse avaldused  tuleb esitada esimesel semestril hiljemalt 15.septembriks ja teisel semestril hiljemalt 15.veebruariks.

 

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis ja kelle elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas.

Õpilasele hüvitatakse ainult ühistranspordi kasutamisega seotud sõidukulud. See hõlmab siseriiklikke bussiliine (nii maakondlikke kui kommertsliine), rongiliine ja laevaliine. Õpilase elukoht määratakse rahvastikuregistri alusel.

Iga päev kodu ja kooli vahel sõitjatele hüvitatakse üks edasi-tagasi sõit päevas, kilomeetrite piirangut ei rakendata.

Õpilaskodus või üüritud elamispinnal elavate õpilaste sõidukulu hüvitamise tingimused on seotud õppeliigiga:

  1. Kutsekeskharidusõppe õppekavadel õppivatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas;
  2. Viienda taseme kutseõppe õpilastele hüvitatakse sõidukulud 2 korda kuus.

Koolile eraldatud vahendite piires võib õpilasele hüvitada sõidukulu ka muude õppekohtade vahel. Kutseõppes annab see võimaluse hüvitada praktika sooritamisega seotud sõidukulud, aga ka õpilasvahetusega, õpilaskonkurssidega seotud sõidud.

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks esitada kursusejuhendajale iga järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Koolilõuna toetus

Toitlustamise ja koolilõuna toetuse kohta loe siit! 

 Vaata lisaks:

Blanketid