Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Vastuvõtueeskiri

 

Vastuvõtueeskiri

 

I. ÜLDSÄTTED

 1. Võrumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õpilaskandidaatide vastuvõttu kooli 2. – 5. taseme kutseõppe esma- ja jätkuõppe õppekavadele.
 2. Uute õpilaste vastuvõtuks kuulutab vastuvõtukomisjon välja vastuvõtuperioodi, mis on vähemalt üks kuu enne planeeritavat õppetöö algust. Vastuvõtu ajakava kehtestatakse eeskirja lisas 2.
 3. Kandideerides 4. (gümnaasiumi järgne) ja 5.taseme kutseõppe esma- ja jätkuõppe õppekavale võib dokumendid esitada kasutades Eesti Kõrgkoolide Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) (www.sais.ee) või esitades kooli.
 4. Kandideerides kutsekeskharidusõppe õppekavale (põhihariduse järgsesse õppesse) ning 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavadele saab dokumendid esitada ainult kooli ( Väimela, Võru vald, Võrumaa)
 5. Koolis on vastuvõtt korraldatud paremusjärjestuse alusel.
 6. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavale õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide alusel.
 7. Õpilaskandidaadi saab kooli vastu võtta väljaspool konkurssi (lisa 1).
 8. Vastuvõtu käigus vabaks jäänud riigieelarvelised õppekohad täidetakse paremusjärjestuses järgmiste õpilaskandidaatidega.
 9. Vastuvõetu on kohustatud kinnitama õppima asumist koolis, (digitaal) allkirjastades ning saates kooli vastava teatise määratud tähtajaks või registreerudes õppetööle SAIS-i kaudu.
 10. Vastuvõetute nimekiri kinnitatakse vastuvõtukomisjoni poolt ning avaldatakse Internetis kooli kodulehel (www.vkhk.ee/sisseastujale/konkurss/) või SAIS-is järgmisel tööpäeval pärast sisseastumisperioodi lõppemist.
 11. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat immatrikuleeritakse.

II. VASTUVÕTT 5. TASEME KUTSEÕPPESSE

 1. 5. taseme esmaõppe õppekavale on õigus kandideerida keskharidusega või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga isikul.
 2. 5. taseme jätkuõppe õppekavale on õigus kandideerida keskharidusega või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga isikul, kellel lisaks on omandatava eriala 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid.
 3. 5. taseme esma- ja jätkuõppe õppekavale vastuvõtul viiakse õpilaskandidaatidega läbi intervjuu, mille alusel moodustub pingerida:
 4. konkursipunktide võrdsuse korral eelistatakse keskharidust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega õpilaskandidaati.
 5. Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1. vormikohane avaldus;
  2. keskharidust tõendav dokument, sh. hinneteleht (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse poolt/kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud koopia);
  3. jätkuõppe õppekavale kandideerija esitab lisaks punktis 16.2 nõutule ka kutsetunnistuse või vastavate kompetentside omamist tõendava dokumendi (dokumendid);
  4. 1 foto (3×4 cm);
  5. ID-kaart või pass;
  6. välismaalastel dokument eesti keele oskuse tõendamiseks vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemel B1;
  7. konkursivälist vastuvõttu tõendavad dokumendid (Lisa 1).

III. VASTUVÕTT 4. TASEME KUTSEÕPPESSE

 1. 4. taseme esmaõppe õppekavale on õigus kandideerida põhiharidusega või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga isikul.
 2. 4. taseme jätkuõppe õppekavale on õigus kandideerida isikutel, kellel on põhiharidus ning omandataval erialal vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid.
 3. Vastuvõtul 4.taseme esma- ja jätkuõppe õppekavale viiakse õpilaskandidaatidega läbi intervjuu, mille alusel moodustub pingerida
 4. konkursipunktide võrdsuse korral eelistatakse haridust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega õpilaskandidaati.
 5. Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1. vormikohane avaldus;
  2. esmaõppe õppekaval haridust tõendav dokument, sh. hinneteleht ning riigieksamitunnistus (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse poolt/kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud koopia);
  3. jätkuõppe õppekaval haridust tõendav dokument (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse poolt/kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud koopia) ja kutsetunnistus või vastavate kompetentside omamist tõendava dokumendi (dokumendid);
  4. 1 foto (3×4 cm);
  5. ID-kaart või pass;
  6. välismaalastel dokument eesti keele oskuse tõendamiseks vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemel B1;
  7. välisriigis kooli lõpetanud üliõpilaskandidaat esitab lisaks Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) kirjaliku hinnangu välismaal väljastatud haridusdokumendi kohta;
  8. konkursivälist vastuvõttu tõendavad dokumendid (Lisa 1).

IV. VASTUVÕTT KUTSEKESKHARIDUSÕPPESSE

 1. Kutseharidusõppe õppekavale on õigus kandideerida põhiharidusega või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga isikul või vähemalt 22-aastasel põhihariduseta isikul, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
 2. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lõpetanud õpilane võib jätkata õpinguid individuaalse õppekava alusel va mehhatroonika ja IT süsteemide nooremspetsialisti õppekaval.
 3. Vastuvõtul arvestatakse järgmisi tingimusi:
  1. lõpueksamite hinnete summa;
  2. intervjuu;
  3. pingerea kujunemine: 15 punkti hinnete maksimaalne summa ja 15 punkti intervjuu;
  4. konkursipunktide võrdsuse korral eelistatakse põhiharidust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega õpilaskandidaati.
 4. Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1. vormikohane avaldus;
  2. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  3. põhiharidust tõendav dokument; sh. hinneteleht (originaal või notariaalselt/dokumendi väljastanud õppeasutuse poolt/kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud koopia);
  4. 1 foto (3×4 cm);
  5. ID-kaart või pass;
  6. tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  7. konkursivälist vastuvõttu tõendavad dokumendid (Lisa 1).

V. VASTUVÕTT 3. TASEME KUTSEÕPPESSE

 1. Kolmanda taseme kutseõppe õppekavale kandideerijalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
 2. Vastuvõtul viiakse õpilaskandidaatidega läbi intervjuu.
 3. Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1. vormikohane avaldus;
  2. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  3. 1 foto (3×4 cm);
  4. ID-kaart või pass;
  5. tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine.

VI. VASTUVÕTT 2. TASEME KUTSEÕPPESSE

 1. Teise taseme kutseõppe õppekavale kandideerijalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
 2. Põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud saavad kandideerida puhastusteenindaja abilise õppekavale.
 3. Vastuvõtul viiakse õpilaskandidaatidega läbi intervjuu.
 4. Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1. vormikohane avaldus;
  2. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  3. 1 foto (3×4 cm);
  4. ID-kaart või pass;
  5. tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine.

VII. VASTUVÕTU KORRALDUS

 1. Vastuvõtukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga iga aasta 01. oktoobriks
 2. Vastuvõtukomisjon:
  1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest;
  2. täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid, võtab need õpilaskandidaatidelt vastu, registreerib ja korraldab nende säilimise vastavalt VKHK asjaajamiskorrale;
  3. korraldab õpilaste õppima asumise kinnituse registreerimise ning esitab õpilaskandidaatide nimekirja VKHK direktorile;
  4. avalikustab VKHK veebilehel direktori käskkirja kooli vastuvõetud õpilaste kohta;
  5. korraldab täiendava vastuvõtu vabade kohtade olemasolul;
  6. vastutab aruandluse korraldamise eest.
 3. Esimese kursuse õppur, kes pole õppeaasta alguses mõjuva põhjuseta kahe esimese nädala jooksul õppetööle asunud, kustutatakse kooli algatusel õpilaste nimekirjast. Vabale kohale võib asuda järgmine kandidaat samal aastal kandideerinute paremusjärjestuse nimistust.

VIII. VASTUVÕTUGA SEONDUVATE OTSUSTE VAIDLUSTAMINE

 1. Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.

 

 

LISA 1

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Vastuvõtt väljaspool konkurssi

 1. Väljaspool konkurssi võetakse vastu (sõltumata vastuvõtutingimustest) õpilaskandidaat,
  1. kes on tulnud üleriigilistel aineolümpiaadidel ja/või kutsevõistlustel viie parema hulka;
  2. kes on osalenud rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja/või kutsevõistlustel;
  3. kes on lõpetanud põhikooli kiitusega (põhiharidusejärgsetele õppekavadele);
  4. kes on lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga (keskharidusejärgsetele õppekavadele);

 

LISA 2

VASTUVÕTU AJAKAVA

 1. Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti 4.juunist-31.juulini 2018 aastal kooli peahoones kella 9.00-15.00
 2. Intervjuud toimuvad 1.augustil 2018 aastal kell 11.00.