Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Äriteenuste erialad

 
 

Äriteenuste erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Äri

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Väikeettevõtte turundusspetsialist jätkuõpe 1 aasta tase 5 september
Ärikorralduse spetsialist esmaõpe 2 aastat tase 5 september

 

Väikeettevõtte turundusspetsialist

 

5. taseme jätkuõpe

õppeaeg 1 aasta

J
K

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) leiab, et on äärmiselt oluline tagada majandushariduse kättesaadavus ka väljaspool suuri keskusi nagu seda on Tallinn ja Tartu. Üks põhilisi probleeme, mida väikeettevõtjad kohtumistel alati esile toovad on kvalifitseeritud tööjõu puudus ning seda mitte ainult oskustööliste osas. Veelgi suurem on puudus keskastme juhtidest, kellel on vähemalt baasteadmised turundusest ja juhtimisest.

Väiksemas ettevõttes, kus töötajaid alla kümne, on tihti edu määravaks teguriks lisaks ettevõtja entusiasmile tema oskused oma ettevõtet efektiivselt juhtida ja oma tooteid ja teenuseid müüa. Samas on ettevõtjad on tihti ajaliselt vägagi koormatud ning kodukohast kaugemal pikemaajaliselt õppimas käia ei ole neil enamasti võimalik. Samas ei asenda süsteemset õpet ka pakutavad ühe-kahepäevased koolitusprogrammid, mida heal juhul võib käsitleda sissejuhatusena teemasse.

Lähtuvalt eeltoodust on Võrumaa Kutsehariduskeskus (VKHK) koostanud turunduse ja müügispetsialisti õppekava, mis on suunatud inimestele, kes juba töötavad valitud erialal ning soovivad ennast täiendada eelkõige turunduse ja müügi valdkonnas.

Õppekava läbimisel omandatakse oskused ja teadmised järgmistes valdkondades:

  • suhtlemise alused ja karjääri planeerimine, majandus ja ettevõtlus, töötamise õiguslikud alused, töötervishoid ja tööohutus, asjaajamine ja dokumendihaldus;
  • ettevõtte strateegiline analüüs, turgude analüüs, kasvustrateegiad, rahvusvahelistumine, statistika põhiteadmised;
  • mikro- ja makroökonoomika põhitõed, majandusarvestuse alused, eelarvestamine, ettevõtte hindamine majandusnäitajate põhjal;
  • müügi- ja turundusorganisatsiooni ülesehitamine, juhtimine ja arendamine, tarneahelate analüüs ja juhtimine, ettevõtte kultuurikeskkonna analüüs ja muutmine, projektijuhtimise metoodika kasutamisvõimalused;
  • õiguse põhialused, teadmised lepingu- ja kaubandusõigusest, rahvusvahelist äri reguleerivatest õigusaktidest, praktilistest kaubanduslepingute koostamisest.

Lisaks on võimalik valikainetena õppida puidutoodete turundust ja müüki – Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures töötab Eesti ainus puidutöötlemise ja mööblitöötlemise kompetentsikeskus-, samuti teenuste turundust, turismitoote turundust .

Kool omab pikaajalist kogemust nii puidu töötlemise, metallitöö kui majandusõppe vallas ning selline praktiliste ja juhtimisoskuste kombinatsioon on eriti sobilik ettevõtjatele. Samuti on koolil piirkondliku keskusena väga sobilik asukoht.

Vaata ka: vastuvõtuinfo

 

Ärikorralduse spetsialist

 

5. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aastat

K

Võrumaa Kutsehariduskeskuses on alates 2016/2017. õppeaastast võimalus omandada ettevõtlusalaseid teadmisi viienda taseme kutseõppe tasemel ehk kutseeriharidusõppes ärikorralduse spetsialisti õppekava alusel.

Õppekava on koostatud kutsestandardi „Ärikorralduse spetsialist, tase 5“ põhjal , mis on kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 01.09.2014 otsusega nr 18 alusel.

Õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. Kaheaastasel õppeajal toimuvad statsionaarsed riikliku koolitustellimuse alusel tasuta õpingud, mis loetakse lõpetatuks pärast kõigi õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.

Lihtsalt öeldes loetakse õppekava läbituks ning saadakse lõputunnistus, kui kõik moodulid on „arvestatud“.

Varasemat töökogemust ja õpinguid saab arvestada VÕTA süsteemi abil.

Peale lõpetamist on võimalus kandideerida tööjõuturul ettevõtlusalast kompetentsust eeldavatele järgnevatele ametikohtadele: ärikorralduse spetsialist, müügiesindaja, turundusspetsialist, ostuspetsialist, müügiagent, tootetutvustaja ja ostujuht.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosi andmetel on äri- ja haldusala keskastme spetsialistide tööjõuvajadus tuhat inimest aastas.

Vaata ka: vastuvõtuinfo