Vilistlasuuring

 

VKHK vilistlased 2002 – 2011: korralik palk, eluga ollakse rahul, tulevikuootused positiivsed

Vilistlasuuringu tulemustest selgus, et 376-st vastanud vilistlasest 61% (227 isikut) saab töötasuna kuus kätte üle 600 euro. Üle 1000 euro saab igakuiselt kätte 76 vastanut (20%). VKHK-s rakenduskõrghariduse omandanud vastanutest 65% saab netopalka kuus üle 600 euro. Kutseharidusega isikutel on sama näitaja 47%. Õppekavagruppidest konkurentsitult kõrgeim palgatase on tehnika, tootmise ja tehnoloogia erialade vilistlastel (32% vastanutest saab kätte üle 1 000 euro).

Mida kõrgem on VKHK vilistlaste hinnang tööga rahulolule, seda kõrgemini hinnatakse rahulolu eluga üldiselt ja tulevikuperspektiive.

Keskmine hinnang Võrumaa Kutsehariduskeskusele kui heale koolile tervikuna on kõrge (3,93 viiepalli süsteemis). Veelgi kõrgem (4,21 viiepalli süsteemis) on näitaja, mis väljendab teatavat valmisolekut soovitada tuttavatel minna meie kooli õppima.

Vilistlasuuringuks hangiti andmed veebipõhise küsitlusega ning vastas 424 vilistlast (vastamismäär 33,9%). Uuringu viisid läbi ärikoolituse õppetooli õppejõud Tiina-Mai Hirmo, Kersti Taul, Merike Prätz ja Hillar Punamäe.

Uurimuse kokkuvõte

VKHK vilistlased 2002-2011 uuringu kokkuvõte (32.2 KB)

ja uurimus täismahus:

VKHK vilistlased 2002-2011 uuringuraport (1.9 MB)