Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Õppevaldkonnad > Arendustegevus > Kompetentsikeskus

 
 

Kompetentsikeskus

 

Tsenter_logo_vkhkle

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus (PMKK) on Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) projekt, mis viiakse läbi regionaalministri määruse nr 10 3. juulist 2009 meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused alusel. Meetme üldeesmärk on kujundada väljaspool Harju ja Tartu maakondi välja piirkondlikud kompetentsikeskused, mis omavad potentsiaali kujuneda perspektiivselt vähemalt ühel valdkondlikult piiritletud suunal rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja seeläbi tõstavad piirkonna konkurentsivõimet tervikuna. Meetme alaeesmärkideks on

  1. väljaspool Harju ja Tartu maakondi koondada kindlate valdkondadega seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada;
  2. luua eeldusi piirkonna ettevõtete võimekuse tõstmiseks kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel;
  3. luua soodsad tingimused teadmisemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakondi;
  4. tugevdada eri sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel.

VKHK projekti eesmärk on üles ehitada kaasaegsel teadmusel põhinev puidutöötlemise ja mööblitootmise alane kompetentsikeskus. Kompetentsikeskuse väljaarendamine aitab kaasa tööhõive ja keskmiste töötasude kasvule ning kõrgekvalifikatsiooniga töökohtade loomisele, samuti aitab keskuse tegevus luua paremad tingimused piirkonda tehtavatele investeeringutele. Läbi kompetentsikeskuse käivitamise projekti on VKHK-l võimalik luua lisandväärtust järgmisel moel:

  1. keskuse väljaarendamine loob soodsa pinnase õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõusuks ning ettevõtlussektori ja teaduse vahelise koostöö edendamiseks;
  2. laiendab oluliselt piirkonna kutseõppeasutuste vahelist koostööd ettevõtetega;
  3. toimub efektiivne ruumide ja muude ressursside ristkasutus;
  4. suurenevad võimalused piirkonna tuumikkompetentside edasiseks arendamiseks, mis juba täna on oluliseks toeks ettevõtlussektori ja piirkonna üldises arengus;
  5. atraktiivsema töökeskkonna loomise tulemusena suureneb kõrgelt kvalifitseeritud õppejõudude sissevool piirkonda.

Projekti rahastajaks on Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti eesmärgi saavutamiseks on alates 2012 aasta algusest tegeletud eelkõige teavitustööga nii puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes, kui ka avalikus sektoris ning haridus- ja teadusasutustes. Keskuses töötab hetkel seitse täiskohaga spetsialisti, kelle peamiseks tööülesandeks on keskuse välja arendamine, koostöövõrgustiku loomine, valdkondliku informatsiooni koondamine, süstematiseerimine ja ettevalmistustööd teenuste osutamise võimaldamiseks. Korraldatud on koolitusi, avatud loenguid ja seminare, millest on osa võtnud ligikaudu 125 ettevõtte ja organisatsiooni esindajad. Koostöös partneritega on algatatud ning elluviidud nii viimistlus valdkonna kui ka tootearendusega seotud arendusprojektid. PMKK töötajad on ennast valdkonnaalaselt mitmekülgselt täiendanud ja koolitanud, osaletud on kohalikel ja rahvusvahelistel kohtumistel, konverentsidel ja seminaridel ning loodud on laiapõhjaline koostöövõrgustik sektori ettevõtete ja koostööpartnerite paremaks teenindamiseks. Rakendusuuringute elluviimiseks on alustatud on koostööd ülikoolidega nii Eestis kui Soomes. Rahvusvahelise koostöö arendamiseks on külastatud kompetentsikeskusi Rootsis ja Saksamaal, kontakt on loodud Pihkva Kaubandus- ja tööstuskojaga. Kompetentsikeskuse fookusvaldkondade määratlemine ja seadmepark, mis projekti käigus soetatakse, on samuti kooskõlas külastatud ja uuringus osalenud ettevõtete poolt kirjeldatud vajadustega. Koondatud on olulises mahus valdkonna alast informatsiooni ning läbi viidud uuringud sektorist põhjalikuma teabe ja ülevaate saamiseks. Valminud on keskuse kuvand ning koondatud informatsiooni parema kättesaadavuse ja jaotamise tarbeks kodulehekülg. Projekti raames on 2014 aasta sügisel alustatud kompetentsikeskuseks mõeldud hoone rekonstrueerimisega. Ehituse valmimise tähtaega on juulis 2015.

Alustatud on keskuse tööks vajalike seadmete ja inventari hankimisega.

Projekti lõpptähtaeg on 31.10.2015.