KINNITATUD
Direktori. 20.06.2014 käskkiri nr 65 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Äriteenused
Õppekava nimetus
Väikeettevõtte turundusspetsialist
Специалист по
маркетингу малого предприятия
Small size company’s marketing specialist
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht
:
60 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Kutsestandard
„Väikeettevõtja“
tase
5.
Äriteeninduse
ja
Muu
Äritegevuse
Kutsenõukogu
otsus
18/01.09.2014.
Kompetents
-
äriprotsesside korraldamine. Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr
130.
Õppekava eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja
hoiakud,
mis
võimaldavad
töötada
väikeettevõtte
turundusspetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda
elukestvas õppes.
Õppekava õpiväljundid
Õpilane:
-
tuleb toime väikeettevõttes ettevõtte tegevuse hindamise ja
turunduseesmärkide püstitamisega,
turundustegevuse
planeerimise, organiseerimise ja korraldamisega lähtudes
ettevõtte tegevuseesmärkidest;
- on võimeline
korraldama ressursside jagamist, enda ja teiste
tööd, vastutama selle eest ning töötama ettearvamatutes
olukordades;
- rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi, meeskonnatööd,
info ja kommunikatsioonitehnoloogiaid väikeettevõtte
turundustegevuse korraldamisel.
Õppekava rakendamine
Õppekava
rakendatakse
statsionaarses
(koolipõhine
ja
töökohapõhine)
ja
mittestatsionaarses õppes.
Nõuded õpingute alustamiseks
Keskharidus ja väikeettevõtja kutsestandardile vastavate kompetentside olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.
Õpingute läbimisel omandatav
Kvalifikatsioon
Väikeettevõtte turundusspetsialist, tase 5
Osakvalifikatsioon
Puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5 EKAP
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis;
mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Väikeettevõtte tegevuse hindamine ja turunduseesmärkide püstitamine 12 EKAP sh
praktika 4
Analüüsib ettevõtte majandustegevust majandusnäitajate alusel.
Analüüsib
ettevõtte turundustegevust tuginedes esmastele ja teisestele andmetele.
Kirjeldab ettevõtte turusituatsiooni majandusseisust lähtuvalt.
Püstitab turunduseesmärgid lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
Väikeettevõtte turundustegevuse planeerimine
13 EKAP
sh praktika 4
Koostab ettevõtte turundusplaani lähtuvalt majandustegevuse analüüsist ja
püstitatud turunduseesmärkidest .
Planeerib tarneahela lähtudes kogukulude põhimõttest.
Planeerib müügiprotsessi lähtudes
klientuurist.
Väikeettevõtte turunduse korraldamine: maht 21 EKAP sh praktika 7
Korraldab müügiprotsessi lähtudes ettevõtte ressurssidest.
Analüüsib ettevõtte kaupade ja teenuste tarnelepinguid, lähtudes lepingu kui
õigussuhte sisust.
Kontrollib ja hindab
planeeritud müügitöö tulemuslikkust majandusnäitajate alusel.
Praktika mahuga 15 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht): Kokku 9
EKAP
Turismiteenuste turundus 5 EKAP
Vabavaraline tarkvara 4 EKAP
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi:
Henn Tarro
Amet
Ärikoolituse õppetooli juhtivõpetaja
Telefon
78 50 813
e-post
henn.tarro@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
- vastavustabel kompetentsidega
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad