Thumbnails Outlines
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppekava nimetus
TOITLUSTUSKORRALDUS
Catering management
Организация общественного питания
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht
:
60 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Kutsestandard:
meisterkokk,
tase
5, kehtib
kuni 23.05.2017,
kinnitatud Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr. 8 24.05.2012
Õppekava õpiväljundid
Õppija:
hindab ja analüüsib oma teadmiste taset, määrab kindlaks
toitlustus
ja
majutusteeninduse
valdkonna
koolitusvajaduse enesetäiendamiseks, õpib ja täiendab end
iseseisvalt ja ennastjuhtivalt ning motiveerib meeskonda
end täiendama;
väärtustab
toitlustus-
ja
majutusettevõttes
erialaseid
kutseoskusi,
rakendades
kutseala
põhimõtteid,
tehnoloogiaid
loovalt
nii
tavalistes
kui
ka
uudsetes
töösituatsioonides;
valib ja kasutab iseseisvalt tööülesannete täitmiseks selleks
sobivaid töö- ja probleemlahendusmeetodeid ning vastutab
oma tööülesannete täitmise eest;
hindab adekvaatselt oma tööd ning teeb ettepanekuid
töötulemuste parendamiseks ja juhendab kaastöötajaid
muutuvates situatsioonides;
kasutab toitlustuse ja teeninduse alaseid arvutirakendusi
ning interneti võimalusi, suhtub kriitiliselt saadaoleva teabe
usaldusväärsusesse, rakendab
infotehnoloogilisi vahendeid
teabe loomiseks ja esitamiseks;
planeerib, korraldab ja
juhendab toitlustust ja majutust
pakkuvas
ettevõttes
köögitööd,
klienditeenindust
ja
müügiprotsessi.
Õppekava rakendamine
Statsionaarne,
mittestatsionaarne. Toitlustus- või majutusettevõtte töötaja, kellel on eelnev
erialane töökogemus või on omandanud toitlustus- ja majutusteeninduse 4 taseme kompetentsid.
Nõuded õpingute alustamiseks
Keskharidus, väikese ja keskmise suurusega
toitlustus- ja majutusettevõtte
töötaja, kes on
omandanud toitlustus- ja majutusteeninduse 4 taseme kompetentsid
või saanud erialase
töökogemuse, mis on tõendatud VÕTA
protsessis eneseanalüüsiga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud
loetakse
lõpetatuks,
kui
õppija
on
tõendanud
toitlustuskorralduse
eriala
õppekavas
toodud
õpiväljundite
saavutamise
ja
sooritanud
erialaliste
õpingute
lõpetamiseks vajalikud tööd.
Õpingute lõpus demonstreerib õppija praktilisi oskusi – juhib
ja koordineerib erinevate
struktuuriüksuste vahelist koostööd, hindab meeskonnaliikmete sh iseenda töö tulemusi ja annab
tagasisidet; planeerib parendustegevused, lähtudes erinevate osapoolte analüüsist ja tagasisidest.
Õpingute läbimisel omandatav
Kvalifikatsioon
Turundusspetsialist
Osakvalifikatsioon
Puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid
Moodul 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus - 4,5 EKAP
Mõistab
oma
vastutust
teadlike
otsuste
langetamisel
elukestva
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel..
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Moodul 2. Toitlustamine - 19 EKAP
Selgitab erinevate toiduainete päritolu, toitainelise koostise ja nende
tähtsuse inimese tervisele.
Koostab
menüüsid
ja
jälgib
nende
vastavust
menüü
koostamise
põhimõtetele
ja
toitlustusettevõtte
äriideele
ning
kliendi
erinevate
toitumisvajadustele ja soovidele.
Planeerib ja korraldab köögitööd meeskonnas, lähtudes tööohutuse ja
ergonoomika põhimõtetest.
Jälgib õige ja ajakohase köögitehnika ja tehnoloogia kasutamist.
Korraldab ja juhendab toiduvalmistamist, juhindudes ettevõttes kehtestatud
kvaliteedistandardist
ja
kasutades
tavapäraseid
ning
uuenduslikke
tehnoloogiad.
Viib läbi ettevõttes töökaitsealast, tööohutus- ja hügieenialast koolitust.
Moodul 3. Toitlustusteenuste korraldus - 16,5 EKAP
Kasutab pidulike sündmuse toitlustamisel toitude serveerimise eritehnikaid.
Planeerib, korraldab ja juhendab pidulikku sündmust vastavalt kliendi soovile
ja
sündmusele, järgides etiketi- ja protokollireegleid.
Koostab
hinnapakkumisi
pidulike
sündmuste
korraldamiseks,
järgides
korrektseid asjaajamisreegleid.
Kasutab pidulike sündmuse toitlustamisel toitude ja jookide serveerimisel
eritehnikaid.
Moodul 4. Praktika - 10 EKAP
Planeerib ja juhendab
toitlustusettevõtte köögitööd, lähtudes seadusandlike
aktide nõuetest ning toitlustusettevõtte töökorralduse eripärast.
Planeerib, korraldab ja juhendab meeskonnatööd toiduvalmistamisel.
Korraldab ja juhendab klientide teenindusprotsessi, järgides serveerimise ja
teenindamise põhitehnikaid ja kliendikeskse teenindamise põhimõtteid.
Valikõpingud ja nende valimise võimalused - 10 EKAP
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga 10 EKAP-it
vastavalt oma süvendatud
huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades.
Ettevõttevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Pagari- ja kondiitritöö - 3 EKAP
Ruumikujundus - 2 EKAP
Kultuuridevahelised erinevused - 3 EKAP
Fruktodisain – 2 EKAP
Turunduse alused – 3 EKAP
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi:
Silvi Pihlakas
Amet
õpetaja
Telefon
5036647
e-post
silvi.pihlakas@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
-
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabelRakenduskavad leiad