KINNITATUD
Direktori 13.10.2014 käskkiri nr 112-ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Puitmaterjalide töötlus
Õppekava nimetus
Tisler
Cabinet Maker
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Õppekava koostamise aluseks on tisler, tase 5 kutsestandard
mis on kinnitatud Metsanduse kutsenõukogu 17.10.2012.a
otsusega nr.10 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja
hoiakud, mis võimaldavad töötada puidutöötlemise valdkonna
spetsialistina, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas
õppes.
Õppija oskab valmistada, paigaldada ja remontida
detaile ja puittooteid ning valmistada etalontooteid,
kasutades laia hulka puidu töötlemise ja viimistlemise
võtteid ning hinnata oma töö kvaliteeti.
Õppija oskab CAD/CAM tarkvara kasutades
projekteerida ja disainida tooteid, lähtudes kliendi
soovidest ja vajadustest.
Õppija oskab korraldada enda ja teiste tööd
järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid ning
juhendada kaastöötajaid andes edasi kutsealaseid
teadmisi ja oskusi.
Õppekava rakendamine
statsionaarne või mittestatsionaarne,
koolipõhine või
töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
õppe alustamise eeldus 4.taseme tisleri kutse või vastavate
kompetentside olemasolu ja keskharidus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamist.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse
tisler, EKR tase 5, kutsele vastavad kompetentsid
… osakutse(d):
puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Mööbli ja puittoodete konstrueerimine 10
(sh praktika 65 tundi) EKAP
Kavandab mööbli ja puittooteid lähtuvalt kliendi soovidest
Koostab toote valmistamiseks tööjoonised kasutades CAD/CAM programme
Koostab toote valmistamiseks tehnilise dokumentatsiooni
Analüüsib enda tegevust tehniliste jooniste koostamisel ja tarkvaraprogrammide
kasutamisel
Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja
juhendamisel toimuval praktikal
3.
Mööbli ja puittoodete paigaldamine ja remont 5 EKAP
Remondib puidust ja puidupõhistest materjalidest valmistatud mööblit ja
puittooteid
Paigaldab puidust ja puidupõhistest materjalidest valmistatud mööblit ja
puittooteid
Analüüsib enda tegevust mööbli- ja puittoodete paigaldamisel ja
remontimisel
4.
Klienditeeninduse alused 2 EKAP
Suhtleb klientidega selgitamaks välja nende soovid ja vajadused mööbli- ja
puittoodetele
Nõustab kliente mööbli- ja puittoodete valikul
5.
Tööprotsessi
planeerimine ja korraldamine mööbli ja puittoodete valmistamisel 8,5
(sh praktika 130 tundi) EKAP
Korraldab madalama tasemega töötajate töö
Planeerib tööks vajaliku tööaja, -vahendid ja materjalid
Koostab hinnapakkumise
Juhendab kaastöötajaid ja hindab nende töö kvaliteeti
Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja
juhendamisel toimuval praktikal
Valikõpingud: puuduvad
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Andrus Luts
ametikoht:
Puidutöötlemise tehnoloogia õppetooli juhtivõpetaja
telefon:
+372 782 8644
e-post:
andrus.luts@vkhk.ee
Märkused:
Lisa 1
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad