KINNITATUD
Direktori 06.10.2014 käskkirjaga nr 107- ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Puitmaterjalide töötlus
Õppekava nimetus
Tisler
Cabinet Maker
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
180 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Tisleri eriala õppekava koostamise aluseks on Puidutehnoloogia
riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri määrus nr. 34, vastu
võetud 19.06.2014 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr
130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsused,
mis võimaldavad töötada oskustöölisena puitmaterjalide tööt-
luse erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkami-
seks ja elukestvaks õppeks
Pärast õppekava läbimist õpilane
väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle aren-
gusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest
mööbli- ja puittoodete tootmise valdkonnas;
töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja
puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel pui-
dutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi
töövõtteid;
valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest
mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigal-
dab tooteid järgides ettenähtud tehnoloogiat ja kvaliteedinõu-
deid;
järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö
kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkon-
naohutusnõudeid;
oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööüle-
sannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastu-
tab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enese-
kohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust
suhtlemist toetaval viisil;
mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles
selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus
edukalt toimetulekuks;
mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja
järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub
ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvali-
teedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks
Õppekava rakendamine
Õppekava sihtrühmaks on põhiharidust omavad inimesed. Õpe toimub statsionaarses kooli-
põhises või töökohapõhises õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel
on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Vastuvõtutingimused ja -kord määra-
takse kindlaks Võrumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtuees-
kirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vä-
hemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse
tisler, EKR tase 4, kutsele vastavad kompetentsid
… osakutse(d):
Õppekava moodulite 1-4, 6 ja 10 õpiväljundite saavutamisel
omandatakse osakutsele „Puidupingioperaator, tase 3” vastavad
kompetentsid
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Sissejuhatus õpingutesse 3 EKAP
omab ülevaadet tisleri eriala õppekavast ja tööjõuturul õpitaval kutsel nõutavatest
kompetentsidest
planeerib oma õpinguid ja oskab leida teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala
õppekavast ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhistest õpikeskkondadest
kasutab edasiõppimis- ja töölerakendumise võimaluste kohta info hankimiseks erine-
vaid teabeallikaid
mõistab õppekäikudel puidutöötlemis- ja mööblitootmisettevõtetesse õpitaval erialal
töölerakendumise võimalusi
seostab mööblitootmise arengut materjalide ja tehnoloogia arenguga
tunneb töötervishoiu ja tööohutusnõuded puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemisel
oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda esmaabi
2.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
Mõistab majanduse olemust ja majandus-keskkonna toimimist
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
3.
Materjaliõpetus 3 EKAP
omab teadmisi puidu ehitusest, omadustest ning mööbli- ja puittoodete valmistamisel
kasutatavatest puiduliikidest
tunneb niiskuse ning puidu rikete ja
kahjustuste olemust ning mõju materjali kvali-
teedile ja puittoodete konstruktsioonile
iseloomustab puidu ja puidupõhiste materjalide sortimenti, omadusi (sh vastastikmõju
veega), kasutusala, ladustamise ja hoiustamise nõudeid
omab teadmisi mööbli- ja puittoodete valmistamiseks kasutatavatest liimidest, viimist-
lus- ja lihvmaterjalidest, nende omadustest ja kasutusalast
tunneb manuste, kinnitus- ja koostevahendite liike ja kasutusala mööbli- ja puittoodete
valmistamisel
mõistab loodusainete ja eriala omavahelisi seoseid
kasutab teabe leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi eesti ja võõrkeelseid teabeallikaid
ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet
väljendub suuliselt ja kirjalikult korrektses eesti keeles,
kasutades sobilikke erialaseid
mõisteid
4.
Mööbli ja puittoodete joonestamine 3 EKAP
omab teadmisi jooniste koostamise, vormistamise nõuetest ning joonisega esitatud
graafilise teabe erinevatest (sh infotehnoloogilistest) esitusvõimalustest
selgitab välja mööbli- või puittoote jooniselt toote detailide valmistamiseks vajaliku
info
joonestab mööbli- või puittoote etteantud detailide eskiise ja tööjooniseid
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli- ja puittoodete joonestamisel
5.
Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia 18 EKAP
kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid puidu- ja puidupõhiste mater-
jalide käsitsitöötlemiseks lähtudes etteantud tööülesandest
teritab ja hooldab käsitööriistu järgides etteantud juhendeid ja ohutusnõudeid
saeb, hööveldab, peiteldab, puurib, freesib, lihvib valitud materjali käsitööriistadega
(sh pneumo- ja elektrilisi tööriistadega) arvestades materjali omadusi ja ennetades või-
malikke vigu
valmistab käsitööriistadega puidust või puidupõhistest materjalidest väiketooteid et-
teantud näidise, joonise või kirjelduse järgi
viimistleb valmistatud toote pinna käsitsi vastavalt tööülesandes etteantud kvaliteedi-
nõuetele
tunneb töökoha ratsionaalse, ohutu ja keskkonnasäästliku korraldamise põhimõtteid ja
järgib neid
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puidu lõiketöötlemisel ja viimistlemisel kä-
sitööriistadega
6.
Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia 20 EKAP
omab teadmisi puidu lõiketöötlemise põhimõtetest ja puitmaterjalide töötlemisel kasu-
tatavatest puidutöötlemispinkidest
kavandab tööprotsessi arvestades tööülesannet ja puidutöötlemispingi tehnoloogilisi
võimalusi
seadistab puidutöötlemispingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha järgides et-
teantud juhiseid
töötleb kvaliteedinõuetele vastavalt puitu ja puidupõhiseid materjale saag-, frees-,
puur-, höövel- ja lihvpinkidel arvestades masintöötlemise tehnoloogiat, materjalide
omadusi ja nõudeid valmistavale tootel
töötab meeskonnaliikmena ohutult järgides töötervishoiu ja tööohutusnõudeid
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puidutöötlemispinkidel töötamisel
7.
Mööbli- ja puittoodete kavandamine 3 EKAP
omab teadmisi toote kujundamise alustest ning mööbli- ja puittoodete konstruktsioo-
nidest
kujundab mööbli- või puittoote arvestades selle kasutusalast lähtuvate nõuetega
koostab mööbli- ja puittoote eskiis- ja tööjoonised ristprojektsioonis
koostab joonise põhjal tükitabelid ja vormistab need infotehnoloogivahendeid kasuta-
des
leiab mööbli- ja puittoote jooniselt toote koostamiseks, viimistlemiseks ja paigaldami-
seks vajalikku informatsiooni
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli ja puittoodete kavandamisel
8.
Mööbli- ja puittoodete valmistamine 28 EKAP
kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööüle-
sandest
valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest detaile, koostab erinevaid kooste-
seadmeid kasutades mööbli- ja puittooteid
pealistab puidust või puidupõhistest materjalidest valmistatud detailid vastavalt
tööülesandele
viimistleb toote või selle detailid vastavalt tööülesandele
hindab valmistatud mööbli- ja puittoote kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning
pakendab tooted arvestades nende ladustamise ja transportimise tingimusi
järgib töötervishoiu ja tööohutusnõudeid mööbli- ja puittoodete valmistamisel ja vii-
mistlemisel
omab ülevaadet mööbli- ja puittoodete paigaldamise etappidest ning tööde üleandmise
ja vastuvõtmise tingimustest
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli- ja puittoodete valmistamisel
9.
Üldkehaline ettevalmistus 3 EKAP
hindab objektiivselt oma kehalisi võimeid, füüsilist vormi ja omab valmisolekut neid
arendada;
tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt enda üldkehalise arendamisega, kasutades selleks
sobivaid vahendeid ning meetodeid;
arendab sportliku ühistegevuse (pallimängud, rahvaspordiüritused jne) kaudu mees-
konnatööoskust ja distsipliini;
õpib aktsepteerima inimestevahelisi erinevusi ja arvestama nendega erinevates suht-
lussituatsioonides;
arendab kutsetööks vajalikke tahteomadusi (kohanemisvõime, koostööoskus, väljen-
dusoskus, jms)
10.
Praktika I etapp 20 EKAP
tutvub praktikaettevõtte töökorralduse ja sisekorraeeskirjaga ning läbib sissejuhatava
ja tööohutusalase esmase juhendamise
planeerib töörühma liikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes väljakujune-
nud töörütmi
töötleb puitu või puidupõhiseid materjale kogenud töötaja jälgimisel, sooritades erine-
vaid tööoperatsioone erinevatel puidu lõiketöötlemispinkidel (nagu saagfrees-, puur-,
höövel ja lihvpinkidel), järgides tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõudeid
tajub oma tegevust osana tootmisest kui tervikust, arvestades töökoha eripäraga
arendab töörühma liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
töötab ennast ja keskkonda säästvalt, rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid,
kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid
analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega
11.
Praktika II etapp 16 EKAP
planeerib töörühma liikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes väljakujune-
nud töörütmi
korraldab nõuetekohaselt oma töökoha, valib ja valmistab tööks ette vajalikud mater-
jalid ja töövahendid
valmistab kogenud töötaja juhendamisel mööblit ja puittooteid
viimistleb mööblit ja puittooteid, kasutades erinevaid viimistlusrežiime
järgib töötamisel töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid
arendab suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi tootmise tingimustes, mõistab oma rolli
meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel
vastutab töörühma liikmena tööde kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest
analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega
Üldõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid): 30 EKAP
1.
Keel ja kirjandus 6 EKAP
väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka
kirjalikus suhtluses
arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal
koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka
teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates
loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot,
teeb järeldusi ja loob uusi seoseid
väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodu-
kohaga
tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuri-
liste sündmustega
2.
Võõrkeel 4,5 EKAP
suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasuta-
jana, esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisu-
kohti
kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja koge-
musi seoses valitud erialaga
kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise stratee-
giaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega
mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõr-
keeles suhtlemisel
on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest,
koostab tööle asumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid
3.
Matemaatika 5 EKAP
kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning eluliste üle-
sannete lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust
kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info
esitamise viisidest
seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutades õppimisel oma matemaatikaala-
seid teadmisi ning oskusi
esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendades oma mõtet selgelt ja täp-
selt nii suuliselt kui kirjalikult
kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuut-
likkuse hindamisel
4.
Loodusained 6 EKAP
mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest
reaalsete objektide kirjeldamisel
mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate näh-
tuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel
mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele,
saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele
leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda eri-
nevate ülesannete lahendamisel
5.
Sotsiaalained 7 EKAP
omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad ter-
vikliku ja terviseteadliku inimese kujunemist
omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning
nende seostest ja vastastikusest mõjust
mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi
hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus,
hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste
ja keskkonna vastu
6.
Kunstiained 1,5 EKAP
eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid
tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid aja-
looga
analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse
kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks
väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse
Valikõpingute moodulid ja
nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga
27 EKAP
, millest üheks on Ettevõtte-
võtte töö korraldamine ja planeerimine
mahuga 6 EKAP-it ning teised vastavalt oma süven-
datud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades(mahuga 21 EKAP)
Puidu kuivatamine ja kaitse 2 EKAP
Saematerjalide tootmine 2 EKAP
Masinprojekteerimine 3 EKAP
Ehituslike puitkonstruktsioonide valmistamine 10 EKAP
Eritellimus mööbli valmistamine 10 EKAP
Spetsialiseerumised
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Andrus Luts
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
55548007
e-post:
andrus.luts@vkhk.ee
Märkused
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad/
Lisa 1
Kompetentside võrdlustabel