Thumbnails Outlines
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Õppekava nimetus
(nimetus eesti keeles) TELEKOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST
(nimetus inglise keeles)
Telecommunication specialist
(nimetus vene keeles)
Cпециалист по телекоммуникациям
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
120
Õppekava koostamise
alus:
Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5
kehtib kuni 14.06.2017
Õppekava õpiväljundid:
Omab süsteemset ülevaadet telekommunikatsiooni eriala
põhimõistetest, meetoditest ja kasutatavatest teooriatest;
Oskab paigaldada ja hooldada kaablisüsteeme ning tuvas-
tada ja kõrvaldada kaablisüsteemide rikkeid.
Oskab paigaldada, seadistada ja hooldada telekommunikat-
siooniseadmeid, tuvastada, registreerida ja lahendada tekki-
nud probleemide põhjusi ning aktiveerida teenuseid.
Suudab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi erialasel
tööl, nõustada kliente ning juhendada nooremspetsialisti
tööd järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
Kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid isiklikel
kui tööalastel eesmärkidel
analüüsib asjakohast teavet koo-
litusvajadusest lähtuvalt.
Õppekava rakendamine
(sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
Statsionaarne või mittestatsionaarne õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
keskharidus
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on omandanud eriala õppekavas toodud õpiväljun-
did ja sooritanud erialal õppe lõpetamiseks vajalikud tööd:
sooritab põhiõpingute õpiväljundite piires teoreetiliste teadmiste testi või sooritab EU-
CIPi kutseeksami;
teostab, dokumenteerib, esitleb ja kaitseb komisjoni ees IT-süsteemide alase praktilise
töö
või
sooritab kutsestandardist tuleneva kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5
… osakutse(d):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava struktuur
Põhiõpingud
1.
Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus
4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneeri-
mise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Kvaliteedijuhtimine 10 EKAP
Õpiväljundid:
Jälgib kvaliteedinäitajaid, teab nende tähendust ning tegutseb neid järgides.
Mõistab projektijuhtimise põhimõtteid.
Oskab kindlaks teha tööpõhiseid vajakajäämisi kompetentsis ja oskustes, vajadusel
soovitada arenguvõimalusi.
Käitub vastavalt organisatsiooni infoturbestrateegias kehtestatud nõuetele/reegli-
tele.
Analüüsib teenuse osutamise protsessi ja annab tulemustest aru kõrgemal ametiast-
mel olevatele kolleegidele.
Jälgib oma kompetentsi piires valdkonna arengusuundi.
3.
Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
16 EKAP (6+10)
Õpiväljundid:
Kasutab korrektset arvutivõrkude alast õppe- ja ingliskeelset terminoloogiat doku-
mentide koostamisel ja suhtlemisel.
Seadistab võrguühendusi ja –seadmeid.
Planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid, tagamaks nõutud teenustaseme sh tur-
vataseme.
Mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloo-
giatega.
Kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi.
4.
Telekommunikatsiooni seadmed
ja teenused
20 EKAP (6+14)
Korraldab töökoha nõuetekohaseks käsitlemiseks.
Valib kliendile sobivad komponendid ja lisaseadmed.
Tuvastab telekommunikatsiooni seadmete tõrgete korral mittetoimivad komponen-
did.
Paigaldab telekommunikatsiooni seadmete komponente ja lisaseadmeid.
Koostab kliendi soovidest lähtuvalt teenusepaketi.
5.
Süsteemitarkvara 9 EKAP (3+6)
Paigaldab, haldab ja seadistab Windows
operatsioonisüsteeme.
Paigaldab, haldab ja seadistab Linux
operatsioonisüsteeme.
Paigaldab, haldab ja seadistab Mac/iOS
operatsioonisüsteeme.
6.
Skriptimine
6 EKAP
Kirjeldab peamisi skriptimiskeskkondi, skriptimiseks kasutatavaid keeli ja vahendeid.
Koostab skripte korduv kasutatavuse põhimõttel.
Automatiseerib skriptimise vahenditega korduvad haldustegevused operatsiooni-
süsteemides.
7.
Praktika 30 EKAP
Osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises.
Paigaldab ja seadistab telekommunikatsiooni seadmeid.
Täidab organisatsiooni ülesandeid ja osaleb meeskonnatöös.
Kasutab töös ja suhtlemises korrektset õppekeelt ja erialast terminoloogiat.
Paigaldab ja hooldab kaablisüsteeme ning tuvastab ja kõrvaldab kaablisüsteemide
rikkeid.
8.
Komplekseksam
4,5 EKAP
Oskab kirjas ja sõnas kasutada erialaseid teadmisi, mis käsitlevad või lahendavad
mõnda aktuaalset erialaga piirduvat teemat, valides selleks sobiva metoodika.
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga 20 EKAP, millest üheks on Ettevõttevõtte
töö korraldamine ja planeerimine
mahuga 6 EKAP-it ning teised vastavalt oma süvendatud
huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades(mahuga 14 EKAP)
Ettevõttevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Kontoritarkvara
10 EKAP
Infoturve 6 EKAP
Töökeskkond ja tööohutus 4 EKAP
Õigusõpetus 6 EKAP
Andmebaasid 6 EKAP
Võõrkeel 6 EKAP
Erialane võõrkeel 6 EKAP
Arvutivõrgu projekteerimine 2 EKAP
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Indrek Saar
ametikoht:
Võrumaa Kutsehariduskeskuse Infotehnoloogia õppetooli juhti-
võpetaja
telefon:
78 50 811
e-post:
Indrek.saar@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
-
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: