KINNITATUD
Direktori 20.06.2014 käskkiri nr 65 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Puitmaterjalide töötlus
Õppekava nimetus
Puittoodete tehnoloog
Wood Product Technican
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
120 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Eesti
Mööblitootjate
Liidu
toetuskiri
ja
Vabariigi Valitsuse
26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoia-
kud, mis võimaldavad töötada puitmaterjalide töötluse vald-
konna spetsialistina, täiendada end erialaselt ja osaleda elukest-
vas õppes.
Eriala õppekava läbimisel õpilane:
täidab iseseisvalt oma kutse- või eriala keerukaid ja mitmeke-
siseid, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavaid etteantud raa-
midest väljuvaid tööülesandeid
tööülesannete täitmiseks valib ja kasutab selleks sobivat teh-
noloogiat
planeerib ja korraldab enda ja töörühma tööd ning juhendab
erialal töötavaid kaastöötajaid andes edasi kutsealaseid tead-
misi ja oskusi
järgib töötamisel töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
vastutab töörühma töö eest ja
suhtleb klientidega järgides
tulemusliku meeskonnatöö- ja kliendikeskse teeninduse põ-
himõtteid
Õppekava rakendamine
Õpe toimub statsionaarse õppe vormis. Õppekava on võimalik ra-
kendada nii koolipõhise kui töökohapõhise õppena.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpinguid võivad alustada isikud, kes on omandanud keskhariduse.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpi-
väljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Materjaliõpetus 7,5 EKAP
Omab mitmekesiseid teadmisi puidu makro- ja mikroskoopilisest ehitusest, füüsikalis-
test ja mehaanilistest omadustest ja nende mõjust materjali töötlemise tehnoloogia va-
likule
Selgitab ümbritseva keskkonna mõju puittoodete valmistamisel kasutatava materjali
kvaliteedile ja iseloomustab võimalusi nende mõjude minimeerimiseks
Analüüsib puidu ja puidupõhiste materjalide kasutusvõimalusi, eeliseid ja puudusi
mööbli ja puittoodete valmistamisel
Omab ülevaadet
mööblitööstuses kasutatavatest liimidest, viimistlus- ja lihvmaterjali-
dest ja nende valiku põhimõtetest erinevate toodete valmistamisel
Iseloomustab mööblifurnituuri valiku põhimõtteid lähtudes valmistatava toote kasutus-
kohast
3.
Mööbli ja puittoodete konstrueerimine -12 EKAP
Kujundab mööbli ja puittooteid arvestades toodete eripära ja kasutusala
Koostab toote valmistamiseks vajalikud tehnilised joonised
Loob CAD/CAM programmis mööbli ja puittoodete
2D ja 3D geomeetriaid
Analüüsib enda tegevust tehniliste jooniste koostamisel ja tarkvaraprogrammide kasu-
tamisel
4.
Mööbli ja puittoodete valmistamine 45 EKAP
Hindab toote valmistamiseks kasutatavate materjalide kvaliteeti ja seadmete tehnoloo-
gilisi võimalusi
Koostab puidu ja puidupõhiste materjalide valmistamise tehnoloogia
Töötleb kvaliteedi nõuetele vastavalt puitu ja puidupõhiseid materjale arvestades ma-
terjalide omadusi, lõiketöötlemise tehnoloogiat, ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
Pealistab ja viimistleb kvaliteedi nõuetele vastavalt toote detaile, järgides kavandatud
tehnoloogiat,
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
Hindab detailide ja toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning selgitab välja
võimalike vigade tekkimise põhjused ja likvideerib need
Analüüsib enda tegevust nii tehnoloogia kavandamisel kui ka rakendamisel mööbli ja
puittoodete valmistamisel
5.
Tööprotsessi planeerimine ja korraldamine 3 EKAP
Kavandab tegevused ja korraldab ressursid mööbli ja puittoodete valmistamiseks väike-
tootmise tingimustes
Planeerib ja juhib oma pädevuse piires tööprotsessi mööbli ja puittoodete valmistamisel
Jälgib etteantud kvaliteedinõuetest ja tähtaegadest kinnipidamist
On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teis-
telt õppima
Võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohus-
tusi ja saavutab seatud tööeesmärgid
Teeb ettepanekuid töö paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks.
6.
Praktika 30 EKAP
Planeerib oma tegevust ja meeskonna tööd, järgib töötamisel ettevõttes väljakujune-
nud töörütmi
Korraldab nõuetekohaselt oma ja meeskonna liikmete töökoha, valib ja valmistab tööks
ette vajalikud materjalid ja töövahendid
Valmistab
mööblit ja puittooteid
Viimistleb mööblit ja puittooteid kasutades erinevaid viimistlusrežiime
Arendab suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi tootmisetingimustes, mõistab oma rolli
meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel
Analüüsib ja hindab tehtud töid
Suudab leida tööprotsessis esinevaid kitsaskohti;
Valikõpingud 18 EKAP
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga 18 EKAP, millest üheks on Ettevõttevõtte
töö korraldamine ja planeerimine
mahuga 6 EKAP-it ning teised vastavalt oma süvendatud
huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades(mahuga 12 EKAP)
1.
Konstrueerimise moodul 12 EKAP
o
Mööbli ja puittoodete remontimine ja restaureerimine 7 EKAP
o
Tootearendus 3 EKAP
o
Disain 2 EKAP
2.
Saetööstuse tehnoloogia 12 EKAP
3.
Ettevõttevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Õppija valib valikõpingute moodulid kogumahuga 18 EKAP, vastavalt oma süvendatud
huvile.
Spetsialiseerumised:
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Andrus Luts
ametikoht:
Puidutöötlemise tehnoloogia õppetooli juhtivõpetaja
telefon:
+372 782 8644
e-post:
andrus.luts@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
- vastavustabel EMTL kirjas olevate kompetentsidega
Lisa 2
EMTL kiri
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad