Thumbnails Outlines
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Puitmaterjalide töötlus
Õppekava nimetus
Puidupingioperaator
Machine operator
Оператор деревообрабатывающих станков
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JATKUOPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutse-
keskharidus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
„Kutsestandard „Puidupingioperaator, tase 3“, kinnitatud
Metsanduse kutsenõukogu 17.10.2012 otsusega nr. 10 ja
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õpilane:
oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb
tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades
ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise
eest;
seadistab puidutöötlemispingi arvestades pinkide ja
seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide
lõiketöötlemise režiime ja kasutatavate puit- ja
puidupõhiste materjalide omadusi
töötleb kvaliteedinõuetele vastavalt puitu ja puidupõhiseid
materjale saag-, frees-, puur-, höövel- ja lihvpinkidel
arvestades masintöötlemise tehnoloogiat, materjalide
omadusi ja valmistatava toote kvaliteedile kehtestatud
nõudeid
järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö
kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab
sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil
Õppekava rakendamine
Õpe toimub statsionaarses õppe vormis. Õppekava on võimalik rakendada nii koolipõhise
kui töökoha põhise õppevormi puhul.
KINNITATUD
Direktori 26.06.2014 käskkirjaga nr 66 ü
Nõuded õpingute alustamiseks:
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid
vähemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse
kutsele „Puidupingioperaator, tase 3“ vastavad kompetentsid.
…osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused – 3 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Sissejuhatus õpingutesse – 3 EKAP
omab ülevaadet puidupingioperaatori eriala õppekavast ja õpitaval kutsel
tööjõuturul nõutavatest kompetentsidest
mõistab õppekäikudel puidutöötlemis- ja mööblitootmisettevõtetesse õpitaval
erialal töölerakendumise võimalusi
omab ülevaadet mööblitööstuses kasutatavast puidust ja puidupõhiste
materjalidest, nende füüsikalistest ja mehaanilistest omadustest
tunneb niiskuse, puidu rikete ja -kahjustuste mõju materjali kvaliteedile ja
valmistatava toote detailidele
mõistab töötervishoiu ja tööohutusnõuete olulisust puidu ja puidupõhiste
materjalide töötlemisel
3.
Mööbli ja puittoodete joonestamise alused – 3 EKAP
omab ülevaadet mööbli ja puittoodete jooniste koostamise, vormistamise
meetoditest ja joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest (sh
infotehnoloogilistest) esitusvõimalustest
leiab mööbli- ja puittoodete jooniselt toote valmistamiseks ja paigaldamiseks
vajalikku informatsiooni
koostab mööbli- ja puittoodete eskiisi ja tööjoonised
tunneb mööbli ja puittoodete põhilisi konstruktsioone, nende elemente, teab
nende nimetusi
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli- ja puittoodete joonestamisel
4.Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel – 20 EKAP
Seadistab puidutöötlemispinke vastavalt sooritatavale operatsioonile, järgides
tööohutusnõudeid ja pingi seadistusjuhendit
Mõõdab ja märgib tooteid tootmisüksuses ning oskab kasutada kaliibreid ja
etalondetaile
Valib lõikeinstrumente vastavalt sooritatavale operatsioonile, vahetab
lõikeinstrumente ning käivitab ja seiskab pingid iseseisvalt ja ohutusnõudeid
järgides
Saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib ja lihvib materjale arvestades nende
omadusi, ennetades vigu ning kasutades vajalikke abivahendeid
Järgib ohutusnõudeid ja kasutab isikukaitsevahendeid, jälgib ohutusnõuete
täitmist kaastöötajate poolt
Hindab valmistatud toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning
selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja kõrvaldab need toodete
kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning selgitab välja võimalike vigade
tekkimise põhjused ja kõrvaldab need
5. Praktika – 20 EKAP
Tutvub praktikaettevõtte töökorralduse ja sisekorraeeskirjaga ning läbib
sissejuhatava ja tööohutusalase esmase juhendamise
Planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes
väljakujunenud töörütmi
Töötleb kogenud töötaja jälgimisel puitu või puidupõhiseid materjale sooritades
erinevaid tööoperatsioone erinevatel puidu lõiketöötlemispinkidel (nagu saag-
frees-, puur-, höövel ja lihvpinkidel) järgides tehnilises dokumentatsioonis
esitatud nõudeid
Tajub oma tegevust osana tootmisest kui tervikust arvestades töökoha eripäraga
Arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
Töötab ennast ja keskkonda säästvalt rakendades ergonoomilisi ja ohutuid
töövõtteid, kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid
Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja täidab iga tööpäeva
lõpus praktikapäeviku
Valikõpingud 11 EKAP
1.
Mööbli ja puittoodete viimistlemine 5 EKAP
2.
Käsitsitöötlemine tehnoloogia 5 EKAP
3.
Plaatmaterjalide tehnoloogia 4 EKAP
4.
Nelikantpingi seadistamine
4 EKAP
5.
Erialane inglis keel 3 EKAP
6.
Masinprojekteerimine 3 EKAP
7.
CNC pingid 4 EKAP
Õppija valib valikõpingute moodulid kogumahuga 11 EKAP vastavalt oma süvendatud
huvile.
Spetsialiseerumised
: puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi:
Andrus Luts
ametikoht:
Puidutöötlemise tehnoloogia õppetooli
juhtivõpetaja
telefon:
+372 782 8644
e-post:
andrus.luts@vkhk.ee
Märkused
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav