KINNITATUD
Direktori 25.09.2014 käskkirjaga nr 103 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppekava nimetus
PUHASTUSTEENINDAJA-JUHENDAJA
CLEANER
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Kutsestandard puhastusteenindaja-juhendaja tase 4,
Kinnitatud Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr.8/24.05.2012
kehtivuse aeg 24.05.2012 kuni 23.05.2017
Eripuhastustööde spetsialist, tase 4 ja Vabariigi Valitsuse
26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õppija:
Planeerib ja viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust läh-
tudes koristustöö tehnoloogiast järgides tervishoiu,
tööohutus-, hügieeni- ning keskkonnanõudeid;
Kavandab kaastöötaja juhendamise, töötab meeskonnas,
suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast;
Juhendab kaastöötajat olles ettevõtlik, korraldab oma töid
plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult järgides teenin-
duse head tava ning kutse-eetikat;
Algatab ja rakendab mitmekesiseid ja uudseid lahendusi
eeldavaid tööülesandeid
Analüüsib oma teadmiste taset ja töötulemusi lähtuvalt kut-
sestandardi kompetentsusnõuetest
Õppekava rakendamine
Statsionaarne või mittestatsionaarne töökohapõhine või koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioo-
nile vastavad õpiväljundid.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa.
Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud lõpuek-
samiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Puhastusteenindaja- juhendaja 4, EKR tase 4
… osakutse(d):
Puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid: 51 EKAP
1.
SISSEJUHATUS ÕPINGUTESSE 2 EKAP
Õpiväljundid:
1.1.
Mõistab eriala õppe eesmärke, kooli õppekorraldust ning kutsestandardist lähtuvat
õppesisu ja analüüsib kutsestandardi kompetentsusnõudeid
1.2.
Tutvub puhastusteenuseid pakkuvate ettevõtete ja nende tegevustega ning analüü-
sib kogutud infot
1.3.
Mõistab töötervishoiu tähtsust ning nõudeid ja demonstreerib esmaabi kursuse läbi-
mise järel esmaabi andmise oskusi
2.
KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED 6 EKAP
Õpiväljundid
2.1.
Mõistab oma vastutust otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise prot-
sessis.
2.2.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
2.3.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
2.4.
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
2.5.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
3.
PUHASTAMINE JA KORISTAMINE 25 EKAP
Õpiväljundid:
3.1.
Määratleb objekti koristusvajaduse lähtudes mustuse liigist ja astmest ning koostab
koristusplaani erineva otstarbega ruumidele.
3.2.
Valib ja kasutab koristustarvikuid ja –masinaid, analüüsib hoolduskuludeks vajalikku
materjalikogust.
3.3.
Valib, doseerib ja kasutab koristusaineid ning analüüsib kulusid.
3.4.
Viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust.
3.5.
Juhendab kaastöötajaid hoolduskoristustööl
4.
KORISTUSTÖÖDE MÕÕDISTAMINE 4 EKAP
Õpiväljundid:
4.1.
Kaardistab etteantud objekti;
4.2.
Koostab koristusplaani;
4.3.
Rakendab Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust tööaja arvestamisel.
5.
PRAKTIKA 14 EKAP
Õpiväljundid:
5.1.
arendab erialaseid teadmisi ja oskusi ning võtmepädevusi töösituatsioonis
prakti-
kandi individuaalse praktikakava alusel;
5.2.
analüüsib oma erialaste ülesannete
iseseisvat ja turvalist täitmist, erinevates mees-
kondades töötamist, õpi- ja suhtluspädevust ning edasisi karjäärivõimalusi;
5.3.
Planeerib hooldus- ja suurpuhastuse, teostab vajalikud tööd ja koostab analüüsi.
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht): 9 EKAP
Õpilane valib 9 EKAP ulatuses valikaineid.
SUHTLEMINE
3 EKAP
ERIALANE VÕÕRKEEL
3 EKAP
TEKSTIILIDE HOOLDAMINE
3 EKAP
ERIPUHASTUSTÖÖD
6 EKAP
Spetsialiseerumised
Eripuhastustööd 6 EKAP
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Kristel Koddala
ametikoht:
Turismi õppetooli juhtivõpetaja
telefon:
78 50 836
e-post:
kristel.koddala@vkhk.ee
Märkused:
moodulite rakenduskava
Lisa 1
Kutsestandardi kompetentside ja õppekavamoodulite vastavustabel