KINNITATUD
Direktori 20.06.2014 käskkiri nr 65 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Kaubandus
Õppekava nimetus
Müügikorraldaja
Sales Organize
Организатор продажи
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
120 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Kutsestandard „Müügikorraldaja“ tase 5, Teeninduse Kutsenõu-
kogu 15/03.03.2014 ja Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130
Õppekava õpiväljundid:
Õpilane:
-
tuleb kaubandusettevõttes toime klienditeeninduse korralda-
mise, kaupade käitlemise korraldamise, müügitöö korraldamise
ning müügipersonali juhendamise ja juhtimisega, vastavalt kau-
bandustegevust reguleerivatele õigusaktidele ja heale kauban-
dustavale järgides tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid;
- rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi sh inglise ja vene keeles,
meeskonnatööd, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid
kau-
bandusettevõtte töö korraldamisel;
- on võimeline vastutama kaubandusettevõttes enda ja teiste töö
korraldamise eest sh ettearvamatutes olukordades.
Õppekava rakendamine
Õppekava rakendatakse
statsionaarses (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaar-
ses õppes.
Nõuded õpingute alustamiseks:
On olemas vähemalt keskhariduse.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Müügikorraldaja tase 5
… osakutse(d):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5 EKAP
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis;
mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
Klienditeeninduse korraldamine
29 EKAP
mõistab müügikorraldaja rolli sise- ja väliskliendi teenindamise korraldamisel
kaubandusettevõttes;
tagab
teenindusprotsessi kliendikeskse juhtimise;
korraldab kassatoiminguid
vastavalt kaubandusettevõttes kehtestatud nõuetele;
mõistab kliendisuhte juhtimise ja hoidmise olulisust kaubandusettevõtte töös;
käsitleb klientide tagasisidet ja probleeme vastavalt õigusaktidele ja
kaubandusettevõttes kehtestatud nõuetele.
Kaupade käitlemise korraldamine 39 EKAP
analüüsib kaubavarusid lähtudes müügitulemustest;
tellib kaubad lähtudes müügitulemustest ja
nõudlusest;
korraldab kaubakäitlemise protsessi järgides kaubagruppidele kehtestatud nõudeid
ja ettevõttesisest töökorraldust;
korraldab kaupade väljapanekuid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
Müügitöö korraldamine 15 EKAP
mõistab müügitöö korraldamise olulisust kaubandusettevõttes;
hindab kaubandusettevõtte töö tulemuslikkust majandusnäitajate alusel;
mõistab kaubandusettevõtte efektiivse turundustegevuse ja majandustulemuste
vahelisi seoseid.
Juhendamine ja juhtimine 14 EKAP
mõistab organisatsioonikäitumise mõju ettevõtte igapäevase töö korraldamisel;
juhendab personali ja korraldab nende igapäevast tööd lähtuvalt ettevõtte eesmär-
kidest;
tagab kaubandusettevõtte eesmärkide saavutamise lähtudes organisatsiooni juhti-
mise põhimõtetest.
Praktika 30 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites.
Valikõpingute moodulid, nende õpiväljundid
ja nende valimise võimalused (nimetus ja
maht) kokku 18 EKAP:
Uurimistöö alused ja andmeanalüüs, 4 EKAP
Ettevõttemajandus 6
EKAP
Ostukeskkonna kujundamine ja sortimendi juhtimine 5 EKAP
Ärisuhtlus 3 EKAP
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Tiina – Mai Hirmo
ametikoht:
õppekavanõukogu liige
telefon:
+372 56221647
e-post:
hirmo.t8@gmail.co
Märkused
Lisa 1
-
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad