Thumbnails Outlines
KINNITATUD
Direktori 21.mai.2014 käskkiri nr 45 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog
Technician Technologiest (metals processing )
Tехник технолог
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
120 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Partneri nimeline toetuskiri ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013
määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised,
oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks metallitöötle-
mise valdkonnas spetsialistina, täiendada end erialaselt ja osa-
leda elukestvas õppes.
Õppekava õpiväljundid:
töötab erinevate metallitöö seadmetega, sh keevitus-, lehe-
töötlus- ja APJ lõiketöötlusseadmetega
lahendab tehnoloogiaalaseid probleeme, kasutades eriala-
seid põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid
korraldab enda ja teiste tööd, juhendab kaastöötajaid tule-
muslikult ja ressursisäästlikult
analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd or-
ganisatsioonis
väärtustab enda kutsealast arengut ja edasist õpitööd lähtu-
valt metallitöövaldkonna arengust
Õppekava rakendamine
Õppekava sihtrühmaks on keskharidust omavad inimesed. Õpe toi-
mub statsionaarses, mittestatsionaarses või töökohapõhises õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppekaval õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused
ja -kord määratakse kindlaks Võrumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökorra ja
vastuvõtueeskirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpi-
väljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneeri-
mise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Tehnoloogiaalaste probleemide lahendamine
21 EKAP
Kasutab joonestustehnikat, loeb ja koostab tehnilisi jooniseid ning eskiise
Rakendab jooniste valmistamisel
Solid Works või AUTO CAD graafikaprogramme
Rakendab ja selgitab
tolerantside ja istude süsteeme, kasutab sobilikku mõõteteh-
nikat
Mõistab masinaelementide liigitust, terminoloogiat, standardelementide andme-
baase ja valiku printsiipe.
Mõistab masinaehituses kasutatavaid
materjale, nende omadusi, markeerimist ja
töödeldavust
Saab aru tootmisprotsessi struktuurist ja põhimõistetest
Mõistab masina-ja metallitööstuses kasutatavaid tehnoloogilisi protsesse ja tehnilisi
vahendeid, hindab erinevaid tehnoloogilisi lahendusi
Mõistab tüüptehnoloogiaid
Saab aru lõikeriistade geomeetriast ja lõikeprotsessi olemusest
Analüüsib tööpinkide otstarvet ja oskab neid töötlemisprotsessidega siduda
Kavandab tehnoloogilisi protsesse ja määrab selle parameetreid
Konstrueerib rakiseid lähtuvalt
tehnoloogilisest protsessist
Mõistab lehtmaterjalide survetöötlemise protsesse ja stantside konstruktsioone,
teeb tehnoloogilisi arvutusi; hindab detailide valmistamise tehnoloogilisust ja erine-
vate meetodite
tasuvust.
3.
Töö manuaalsete ja APJ metallilõikepinkidega 20 EKAP
Töötab erinevatel universaalsetel metallilõikepinkidel
Teritab
tööriistu tagades vajaliku geomeetria
Selgitab arvjuhtimise aluseid, APJ tööpinke ja nende juhtsüsteeme ning töötamise
põhimõtteid
Selgitab ettevalmistavate
ja abifunktsioonide tähendust ning tugipunktide määra-
mist
Kavandab
optimaalse töötlemistehnoloogia, valib lõikeinstrumendid ja koostab
töötlemisprogramme
Loob töötlemisprogramme tarkvarapakette AlphaCam või MasterCam X5
kasutades
Käsitleb APJ tööpinki
erinevatel režiimidel, järgides ohutu töö võtteid
Paigaldab ja seadistab rakiseid erinevate detailide töötlemiseks
Paigaldab erinevaid lõikeinstrumente, mõõdab nende parameetreid ja sisestab töö-
pingi juhtsüsteemi
Valmistab detaile vastavalt tööjoonisele ja hooldab nõuetekohaselt tööpinki
4.
Töö APJ lehtmetalli töötlemispinkidega 8EKAP
Käsitleb APJ lehtmaterjalide töötlemisel kasutatavat laserlõikepinki, painutuspinki ja
giljotiini.
Valmistab ette töökoha, materjali ja seadistab tööpingi detailide valmistamiseks
Valmistab laserlõikepingil, painutuspingil ja giljotiinil lehtmetallist detaile
Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
5.
Töö keevitusseadmetega 7 EKAP
Organiseerib keevitustöökoha järgides ohutustehnika reegleid
Keevitab detaile käsikaarkeevitusmeetodil (MMA) ja teeb järeltöötlemist ning kor-
rastab töökoha;
Keevitab detaile traatkeevitus-meetodil (MIG/MAG) ja teeb järeltöötlemist ning kor-
rastab töökoha;
Keevitab detaile sulamatu elektroodiga (TIG) ja teeb järeltöötlemist ning korrastab
töökoha.
6.
Töö lukksepa- ja viimistlusseadmetega 5,5 EKAP
Valmistab lihtsamaid detaile ja kooste kasutades erinevaid töövõtteid, töö- ja mõõte-
vahendeid
Töötab ohutult pulbervärvimisseadmetega ja viimistleb kvaliteetselt tooteid
7.
Töökorraldus 6 EKAP
Mõistab valdkonnaga seotud aktuaalseid probleeme;
Koostab töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepingu;
Mõistab kasutusel olevaid palgasüsteeme
Mõistab töökorralduse põhimõtteid ettevõttes
Kasutab kontoritöö tarkvara baastasemel
8.
Praktika 30 EKAP
Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt õppekavast ja prakti-
kajuhendist
Planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes väljakuju-
nenud töörütmi
Omandab ja arendab praktilisi kutsealaseid oskusi
Arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja teeb parendusettepane-
kuid
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga
18 EKAP
, millest üheks on Ettevõttevõtte
töö korraldamine ja planeerimine
mahuga 6 EKAP-it ning teised vastavalt oma süvendatud
huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades(mahuga 12 EKAP)
1.
Keeled 6 EKAP
2.
Tootmise automatiseerimine ja mehhaniseerimine 6 EKAP
3.
Lehtmetalli töötlemine plasmalõikepinkidel 6 EKAP
4.
Tootearendus, innovatsioon ja terviklik kvaliteedijuhtimine 6 EKAP
5.
Ettevõttevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
5139788
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad
Lisa 1 -
Kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel
Lisa 2
Sotsiaalpartneri kiri