KINNITATUD
Direktori
18.06.2014
käskkirjaga nr
61 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehhaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
Metalltoodete ettevalmistaja viimistleja
Metal finisher preparer
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Partnerite toetuskiri 30.01.2014 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013
määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja
hoiakud, mis võimaldavad töötada metallitöötlemise valdkonnas.
Õpingute läbimisel õpilane
tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades
ning vastutab nende täitmise eest;
viimistleb
juhendamisel detaile, katab neid erinevate
materjalidega arvestades etteantud kvaliteedinõudeid;
juhendamisel hindab oma töö tulemusi;
järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha
korrastamisel töötervishoiu, tööohutus- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab
sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning tuleb toime
suhtlemisega tööelus.
Õppekava rakendamine:
Õpe toimub statsionaarses, mittestatsionaarse
õppe vormis. Õppekava on
võimalik rakendada nii koolipõhise kui töökoha põhise õppevormi puhul.
Nõuded õpingute alustamiseks
: Teise taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse
olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav (ad)
…kvalifikatsioon(id):
Puuduvad
… osakutse(d):
Puuduvad
Õppekava struktuur
1.
Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP
Metallitöö üldiste põhimõtete omandamine
Mõistab karjääri planeerimise vajalikkust oma tööelus
Mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende
rahuldamiseks
Kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi
ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
2.
Metalltoodete ettevalmistamine ja viimistlemine 17 EKAP
Mõistab toorikute markeerimise tähiseid
Eristab erinevaid metalle ja teab nende omadusi
Mõõdab detaile juhendamisel
Valmistab juhendamisel lihtsamaid detaile kasutades erinevaid töövõtteid, töö- ja
mõõtevahendeid juhendamisel.
Märkab ja mõistab detailidel esinevaid töötlemisvigu ja oskab neid parandada
Viimistleb detaile mehaaniliste seadmetega.
Mõistab erinevaid katmismeetodeid ja viimistleb detaile seadmetega kasutades
pinnakatematerjale.
Töötab ohutult pulbervärvimisseadmetega ja viimistleb kvaliteetselt tooteid
3.
Praktika 10 EKAP
tutvub praktikaettevõttega,
sisekorraeeskirjadega, töökohaga ning seadmetega.
täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
viimistleb
detaile vastavalt tööülesandele.
osaleb meeskonnatöös järgides töökultuuri ja üldtunnustatud suhtlemistavasid
Spetsialiseerumised:
Puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jaanis Tigas
ametikoht:
kutseõpetaja
telefon:
5110182
e-post:
jaanis.tigas@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
- Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad