KINNITATUD
Direktori 13.10.2014 käskkiri nr 112-ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog
Technician Technologiest (metals processing )
Tехник технолог
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Partneri nimeline toetuskiri 21.01.2014 ja Vabariigi Valitsuse
26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised,
oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks
metallitöötlemise valdkonnas spetsialistina,
enda erialaliseks
täiendamiseks ja
elukestvas õppes osalemiseks
Õppekava õpiväljundid:
töötab erinevate metallitöö seadmetega, sh keevitus-,
lehetöötlus- ja APJ lõiketöötlusseadmetega;
lahendab tehnoloogiaalaseid probleeme, kasutades
erialaseid põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid;
korraldab enda ja teiste tööd, juhendab kaastöötajaid
tulemuslikult ja ressursisäästlikult;
analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna
tööd organisatsioonis;
väärtustab enda kutsealast arengut ja edasist õpitööd
lähtuvalt metallitöövaldkonna arengust.nas töötamise
põhimõtted
Õppekava rakendamine
Õppekava sihtrühmaks on keskharidust omavad inimesed. Õpe
toimub statsionaarses või mittestatsionaarses, koolipõhises või töökahapõhises õppe
vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on 4.
tasemele vastavad kutseoskused, töökogemus metallitöö valdkonnas vähemalt kaks aastat
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Tehnoloogiaalaste probleemide lahendamine 9 EKAP
Rakendab jooniste valmistamisel
Solid Works või AUTO CAD graafikaprogramme
Valib ja
kasutab sobilikku mõõtetehnikat ning rakendab neid
kvaliteedikontrollisüsteemis
Saab aru tootmisprotsessi struktuurist ja põhimõistetest
Mõistab masina-ja metallitööstuses kasutatavaid tehnoloogilisi protsesse ja tehnilisi
vahendeid, hindab erinevaid tehnoloogilisi lahendusi
Analüüsib tööpinkide otstarvet, tunneb tehnoloogiliste abivahendite (tööriistad,
rakised) projekteerimis- ja valmistamisvõimalusi, kavandab tehnoloogilisi protsesse
Mõistab lehtmaterjalide survetöötlemise protsesse ja stantside konstruktsioone,
hindab detailide valmistamise tehnoloogilisust ja teostab vajaminevaid
tehnoloogilisi arvutusi
3.
Metalltoodete valmistamine 15 EKAP
Käsitleb APJ metallilõikepinke erinevatel režiimidel, järgides ohutu töö võtteid
Paigaldab ja seadistab erinevaid lõikeinstrumente ja rakiseid
Valmistab detaile vastavalt tööjoonisele ja hooldab nõuetekohaselt tööpinki
Käsitleb, valmistab ette töökoha ning seadistab APJ laserlõikepingi, painutuspingi ja
giljotiini detailide valmistamiseks
Valmistab lehtmetallist detaile laserlõikepingil, painutuspingil ja giljotiinil
Organiseerib keevitustöökoha järgides ohutustehnika reegleid
Keevitab detaile meetoditel MMA, MIG/MAG ja TIG, teostab järeltöötlemist ning
korrastab töökoha
Töötab ohutult pulbervärvimisseadmetega ja viimistleb kvaliteetselt tooteid
4.
Töökorraldus 6 EKAP
Mõistab valdkonnaga seotud aktuaalseid probleeme;
Koostab töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja töölepingu;
Mõistab kasutusel olevaid palgasüsteeme
Mõistab töökorralduse põhimõtteid ettevõttes
Kasutab kontoritöö tarkvara baastasemel
5.
Praktika 15 EKAP
Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt õppekavast ja
praktikajuhendist
Planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes
väljakujunenud töörütmi
Omandab ja arendab praktilisi kutsealaseid oskusi
Arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja teeb
parendusettepanekuid
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga
10,5 EKAP
Keeled 4,5
EKAP
Tootearendus, innovatsioon ja terviklik kvaliteedijuhtimine 4,5 EKAP
Ettevõttevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
5139788
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused:
Lisa 1
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad