KINNITATUD
Direktori 13.10.2014 käskkiri nr 112-ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
Metallilõikepinkidel töötaja, spetsialiseerumine APJ treipingil töötaja
CNC turning machine tool operator
Оператор токарных станков с ЧПУ
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Kutsestandard Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 ( vastu võetud
16.09.2014 ) ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Planeerib oma karjääri kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest
valmistab detaile APJ treipinkidel kasutades vastavaid
töötlemistehnoloogiaid, töövahendeid ja töövõtteid järgides
tööohutuse nõudeid ning ergonoomikat
korraldab ja planeerib tootmisprotsessi ja juhendatavate
tööd vastavalt struktuuriüksuse töökorraldusele, omandab
meeskonnas töötamise põhimõtted
Õppekava rakendamine
Statsionaarne või mittestatsionaarne, koolipõhine või
töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme erialale vastav
kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
APJ treipinkidel töötaja, tase 5 vastavad kompetentsid
… osakutse(d):
puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Detailide töötlemine APJ treipingil
11 EKAP
valmistab ette töökoha, materjali/tooriku, seadistab APJ treipingi detailide
valmistamiseks ja täidab tööprotsessiks vajalikud dokumendid
valmistab treipingil detaile vastavalt IT 7 ISO standardile ja kontrollib nende
vastavust töökäsule/tööjoonisele
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
Töö korraldamine ja töötajate juhendamine 2 EKAP
Korraldab tootmisprotsessi APJ tööpinkide jaoskonnas
Korraldab juhendatavate tööd
Praktika 8 EKAP
tutvub praktikaettevõttega,
sisekorraeeskirjadega, töökorraldusprotsessiga ja
töökohaga ning seadmetega
täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
valmistab detaile metallitöötlemispinkidel
ja järgib
praktikaettevõtte tööprotsessi
osaleb meeskonnatöös ja järgib töökultuuri ning üldtunnustatud käitumistavasid
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga
4,5 EKAP
Lõiketöötluse efektiivsuse tõstmise meetodid 2 EKAP
CAD/CAM tehnoloogia 2,5 EKAP
Hüdraulika ja pneumaatika alused 1 EKAP
Rakised 1 EKAP
Masinaelemendid 1 EKAP
Tehniline mõõtmine 1 EKAP
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
5139788
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused:
Lisa 1
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad