KINNITATUD
Direktori 16.10.2014 käskkirjaga nr 114 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehhaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumisega Detailide tööt-
lemine konventsionaalsel ja APJ-treipingil)
CNC machine operaator, level 4
Оператор тokaрных станков с ЧПУ, уровень 4
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Kutsestandard Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 vastu võetud
Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu otsusega
9/16.09.2014 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised, oskused
ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks treialina. Eriala õppe-
kava läbimisel õpilane:
planeerib oma karjääri kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest
mõistab metallide lõiketöötlemise aluseid, konventsionaal-
sete ja APJ tööpinkide tööpõhimõtteid ning tehnilisi võima-
lusi
valmistab detaile konventsionaalsel ja APJ treipingil kasuta-
des vastavaid töötlemistehnoloogiaid, töövahendeid ja -võt-
teid järgides tööohutuse nõudeid ning ergonoomikat
Õppekava rakendamine
Õpe toimub statsionaarse või mittestatsionaarse õppe vormis. Õppekava on võimalik ra-
kendada nii koolipõhise kui töökoha põhise õppevormi puhul.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik,
kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vä-
hemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse
Treial, tase 4 vastavad kompetentsid
… osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planee-
rimise protsessis
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
2.
Metallide lõiketöötlemise alused 10 EKAP
mõistab erinevate metallilõikepinkide ehitust, nende tehnoloogilisi võimalusi ja
seadistuspõhimõtteid ning raskuste
tõstmis- ja teisaldamisvõtteid
mõistab tööprotsessis kasutatavate rakiste, töö- ja mõõteriistade ehitust, otstar-
vet ning kulutarvikute kasutamist vastavalt lõiketöötluse alustele
mõistab metallilõikepinkidel töödeldavate materjalide omadusi ja töödeldavust
joonestab detaili tööjoonise lähtuvalt etteantud ülesandest
seostab detaili tööjoonise detaili töötlemise tehnoloogiliste võimalustega
mõistab tööprotsessis kasutatavate dokumentide otstarvet ning nende täitmise
vajalikkust (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne)
3.
Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ treipingil 20 EKAP
valmistab
ette töökoha, materjali/tooriku, seadistab konventsionaalse või APJ
treipingi detailide valmistamiseks ja täidab tööprotsessiks vajalikud dokumendid
valmistab treipingil detaile vastavalt IT 10 ISO standardile ja kontrollib nende
vastavust töökäsule/tööjoonisele
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
4.
Praktika 15 EKAP
Tutvub praktikaettevõttega,
sisekorraeeskirjadega, töökorraldusprotsessiga ja
töökohaga ning seadmetega
täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
valmistab detaile metallitöötlemispinkidel vastavalt tööülesandele järgides prakti-
kaettevõtte tööprotsessi
osaleb meeskonnatöös järgides töökultuuri ja üldtunnustatud käitumistavasid
5.
Valikõpingud 9 EKAP
Õppija valib valikõpingute moodulid kogumahuga 9 EKAP vastavalt oma süvendatud
huvile
Töö lukksepa- ja viimistlusseadmetega 6 EKAP
Masinprojekteerimine 3 EKAP
Ettevõtte töö korraldamine ja planeerimine 6 EKAP
Spetsialiseerumised
Puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
7828645
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav interneti aadressil
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1