KINNITATUD
Direktori 13.10.2014 käskkiri nr 112-ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Energeetika ja automaatika
Õppekava nimetus
Mehhatroonik
Mechatronics
Мехатроник
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Partnerite toetuskiri
21.01.2014 ja Vabariigi Valitsuse
26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised,
oskused ja hoiakud, mis on vajalikud
töötamiseks
spetsialistina
mehhatroonika
süsteemide projekteerimisel,
koostamisel,
mehhatroonika
valdkonna
komponentide
valmistamisel
ja
toodete
hooldamisel.
Õppekava õpiväljundid:
mehhatroonikasüsteemide tõrgeteta
toimimise
kindlustamine juhindudes tööjuhendist,
tehnilistest-
ja
normdokumentidest
ning
üldistest
kvaliteedinõuetest;
projekteerib, koostab, testib ja hooldab
mehhatroonikasüsteeme kasutades kontrollvahendeid;
häälestab
mehhatroonilisi süsteeme või
koostab
tooteid ning
tagab
nende toimimise
kvaliteetsuse;
analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna
tööd organisatsioonis, kasutab IT vahendeid
Õppekava rakendamine
Õpe toimub statsionaarses, mittestatsionaarses, töökohapõhises
või koolipõhises õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse
mehhatroonikas või automaatikas või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
puudub
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.Mehhatroonikaseadmete
ja
süsteemide
käit
15 EKAP
Visualiseerib tootmisprotsessides kasutatavaid programmeeritavaid loogika
kontrollereid, sagedusmuundureid, türistorajameid ning teisi tööstusautomaatika
seadmeid
Tunneb ära tööstuses kasutatavate programmeeritavate loogika kontrollerite,
sagedusmuundurite, türistorajamite ehituse, kasutab tarkvara tööstuslike
kontrollerite ja sagedusmuundurite programmeerimiseks;
Rakendab teadmisi robotite tehnoloogilistest võimalustest.
3. Mehhatroonikasüsteemide
programmeerimise ja
häälestamise tööd.
15 EKAP.
Valib protsessi juhtimiseks vajaliku riistvara;
Programmeerib tööstuskontrollereid FBD, LD, STL, IL, SFC keeltes; programmeerib
sagedusmuundureid ja tööstusroboteid luues andmeedastust kommunikatsiooni
partnerite vahel;
Visualiseerib tootmisprotsesse.
4. Praktika 15 EKAP
Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt õppekavast ja
praktikajuhendist;
Planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes
väljakujunenud töörütmi;
Omandab ja arendab praktilisi kutsealaseid oskusi;
Arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust;
Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja teeb
parendusettepanekuid.
Valikõpingute moodulid
:
Õppija valib valikõpingute moodulid vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast
tegevust silmas pidades(mahuga 10,5 EKAP)
1.
Elektripaigaldiste programmeeritavad elektriseadmed (KNX/EIB)
4,5 EKAP
2.
Elektrivarustuse alused 3 EKAP
3.
Kaitseseadmete kasutamine 3 EKAP
4.
Elektriajamite juhtimine 3 EKAP
5.
Soojuspumpade ja kliimaseadmete ehitus 3 EKAP
6.
Tööstushoonete turvaseadmete kasutamine 3 EKAP
7.
Ettevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
5139788
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused:
Lisa 1
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Lisa 2
Sotsiaalpartneri kiri
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad