KINNITATUD
Direktori 23.mai.2014 käskkiri nr 47 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Energeetika ja automaatika
Õppekava nimetus
Mehhatroonik
Mechatronics
Мехатроник
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
120 EKAP
Õppekava
koostamise
alus:
Partneri nimeline toetuskiri ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013
määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised,
oskused ja hoiakud, mis on vajalikud
töötamiseks
spetsialistina
mehhatroonika
süsteemide projekteerimisel,
koostamisel,
mehhatroonika
valdkonna
komponentide
valmistamisel
ja
toodete
hooldamisel.
Õppekava õpiväljundid:
kindlustab
mehhatroonikasüsteemide
tõrgeteta
toimimise
teostab
mehhatroonikasüsteemide projekteerimist, koosta-
mist, testimist
ja
hooldamist
häälestab
mehhatroonilisi süsteeme
või
koostab
tooteid
ning
tagab
nende toimimise
kvaliteetsuse
kasutab
vajalikke
kontroll-vahendeid
oma
tööülesannete
täitmisel
juhindub
mehhatroonik
te-
male
ette
antud
tööjuhendist,
tehnilistest-
ja
normdoku-
mentidest
ning
üldistest
kvaliteedinõuetest
analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd or-
ganisatsioonis
Õppekava rakendamine
Õppekava sihtrühmaks on keskharidust omavad inimesed. Õpe toi-
mub statsionaarses, mittestatsionaarses või töökohapõhises õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppekaval õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused
ja -kord määratakse kindlaks Võrumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökorra ja
vastuvõtueeskirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpi-
väljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneeri-
mise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Mehhatroonikaseadmete
ja
süsteemide
koostamine
ja paigaldamine
13 EKAP
Kasutab kontoritöö tarkvara baastasemel.
Kasutab joonestustehnikat, loeb ja koostab tehnilisi jooniseid ning eskiise.
Rakendab jooniste valmistamisel SolidWorks või AutoCad graafikaprogramme.
Kirjeldab elektriseadiste ja seadmete tööpõhimõtet, määrab ahelate elektrilisi suu-
ruseid.
Kirjeldab elektroonikaseadmete tööpõhimõtteid ning kasutusalasid, kasutab kata-
looge elektroonikaseadmete parameetrite väljaselgitamiseks.
.
Kirjeldab mikroelektroonikaseadmete tööpõhimõtteid ning kasutusalasid, kasutab
katalooge intergraallülituste parameetrite väljaselgitamiseks
Tunneb ära pneumomasinate, silindrite, pneumaatiliste juhtimiskomponentide ehi-
tust, tingmärke. Konstrueerib pneumaatilisi juhtseadmeid.
Tunneb ära hüdromasinate, silindrite, hüdrauliliste juhtimiskomponentide ehitust,
tingmärke. Konstrueerib hüdraulilisi juhtseadmeid.
3.
Mehhatroonikaseadmete
ja
süsteemide
käit
15,5 EKAP
Valmistab ette tootmisprotsessides kasutatavate programmeeritavate loogika kont-
rollerite, sagedusmuundurite, türistorajamite ning muude tööstusautomaatika sead-
mete visualiseerimist
Tunneb ära tööstuses kasutatavate programmeeritavate loogika kontrollerite, sage-
dusmuundurite, türistorajamite ehitust, mõistab kasutada tarkvara tööstuslike kont-
rollerite ja sagedusmuundurite programmeerimiseks
Rakendab teadmisi robotite tehnoloogilistest võimalustest
4.
Mehhatroonikaseadmete
ja –süsteemide
paigaldamine
ja
käitamine
keemiliselt
agressiivsetes
keskkondades. 3EKAP
Paigaldab
ja
ühendab
projekti
järgselt
komponente
ja
seadmed ,
arvestades
keemiliselt
agressiivses
keskkonna
eripäraga.
5.
Elektripaigaldustööd. 10 EKAP
projekteerib elektripaigaldise;
ehitab elektripaigaldise
teostab kontrolltoimingud
6.
Automaatikaseadmete montaažitööd. 10 EKAP
Tunneb ära andurite ja täiturmehanismide põhiparameetrid ning
projekteerib ja
eristab seadmete tingmärke
Valib vajalikud materjalid elektrimontaaži tööde teostamiseks; ühendab skeemi järgi
omavahel elektroonika ja automaatika komponente tinutamise ja jootmise teel
Häälestab ja hooldab automaatika süsteeme
7.
Mehhatroonikasüsteemide
programmeerimise ja
häälestamise tööd.
16 EKAP.
Valib vajaliku riistvara protsessi juhtimiseks
Programmeerib tööstuskontrollereid FBD, LD, STL, IL, SFC keeltes; programmeerib
sagedusmuundureid ja tööstusroboteid luues andmeedastust kommunikatsiooni
partnerite vahel
Visualiseerib tootmisprotsesse.
8.
Praktika 30 EKAP
Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt õppekavast ja prakti-
kajuhendist
Planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes väljaku-
junenud töörütmi
Omandab ja arendab praktilisi kutsealaseid oskusi
Arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
Õppija valib valikõpingute moodulid, kogumahuga 18 EKAP, millest üheks on Ettevõttevõtte
töö korraldamine ja planeerimine
mahuga 6 EKAP-it ning teised vastavalt oma süvendatud
huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades(mahuga 12 EKAP)
1.
Tootmisprotsesside visualiseerimine
6 EKAP
2.
Tööstusrobotite
programmeerimine 6 EKAP
3.
Elektripaigaldiste programmeeritavad elektriseadmed (KNX/EIB)
6 EKAP
4.
Elektrivarustus 3 EKAP
5.
Kaitseseadmed
3 EKAP
6.
Elektriajamid
3 EKAP
7.
Kliimaseadmed 3 EKAP
8.
Turvaseadmed
3 EKAP
9.
Ettevõtte töö korraldamine ja planeerimine
6 EKAP
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht):
Puuduvad antud õppekavas
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Jüri Post
ametikoht:
juhtivõpetaja
telefon:
5139788
e-post:
jpost@vkhk.ee
Märkused
Lisa 1
-
Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava
moodulite vastavustabel
Lisa 2
Sotsiaalpartneri kiri
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad