Thumbnails Bookmarks
KINNITATUD
Direktori 27.08.2014 käskkirjaga nr 78- ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Majutus ja toitlustus
Õppekava nimetus
Majutusteenindus
Hospitality service
(nimetus vene keeles)
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
180 EKAP’t
Õppekava koostamise
alus:
Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava (vastu võetud
19.06.2014 nr 38) ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr
130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, osku-
sed, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks majutustee-
nindajana avatud tööturul erinevates majutusettevõtetes ja toit-
lustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
1)
soovitab majutusettevõtte poolt pakutavaid majutus-,
toitlustus-, spaa- ja sündmusteenuseid;
2)
töötab teenindusteadlikult ja tulemuslikult majutustee-
nust pakkuvas ettevõttes, arvestades kliendikeskse teeninduse
põhimõtteid, lähtudes ettevõtte äriideest, standarditest ja õigu-
saktidest;
3)
rakendab tööprotsessides ressursisäästlikke ja ohutuid
tööpõhimõtteid;
4)
analüüsib, hindab ja planeerib enda tööd ja tööalast
arengut ning meeskonnatööd ettevõttes, lähtudes majutus- ja
toitlustusvaldkonna arengust;
5)
hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutab
arvutit tasemel AO1–AO5, AO7;
6)
suhtleb inglise keeles tasemel B2 ja teises õpitavas võõr-
keeles suhtleb iseseisva keelekasutajana;
7)
mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles
selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
8)
kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus
edukalt toimetulekuks;
9)
mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja
järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
10)
mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub
ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
11)
kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvali-
teedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
Õppekava rakendamine
Majutusteeninduse õppekava sihtgrupiks on põhihariduse omandanud isikud, kellel on so-
bivad hoiakud ja suhtumine.
Õpe toimub statsionaarse õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel
on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud majutusteeninduse eriala õppe-
kava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse Hotelliteenindaja, tase 4 kutseeksamiga.
Kui kutseeksami sooritamine pole võimalik, siis lõpetatakse õpingud kutseeksamiga võrd-
sustatud lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse
kutsele „Hotelliteenindaja, EKR tase 4“ vastavad kompetentsid
… osakutse(d):
1, 2, 3, 4 ja 5 põhiõpingute moodulite ning majapidamistööde
praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse osa-
kutsele „Toateenija, tase 3” vastavad kompetentsid
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
Moodul 1 Majutuse ja toitlustusvaldkonna alused 2 EKAP
1)
mõistab turismi tähtsust Eesti majanduses ning majutus- ja toitlustusettevõtete rolli tu-
rismimajanduses
2)
mõtestab majutamise ja toitlustamise valdkonna erinevate ettevõtete äriideesid
3)
orienteerub valdkonna töötajale esitatavates nõuetes ja kutse omistamises ning seab
oma
4)
pingutele eesmärgid
5)
orienteerub kutseõppeasutuse õppekeskkonnas ja lähipiirkonnas
Moodul 2 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
1)
mõistab oma vastutust otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis
2)
mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3)
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
4)
mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
5)
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
Moodul 3 Turismimajanduse alused 5 EKAP
1)
mõistab turismi ja reisijate liigitust ning turismiettevõtluse sisu
2)
edastab korrektses kirjakeeles asjakohast Eesti turismi- ja majutusalast infot, kasutades
turismimajandust reguleerivaid õigusakte ja andmebaase
3)
iseloomustab statistiliste andmete alusel turismimajanduse toimimist Eestis
4)
mõistab hotellimajanduse sisu, sellega seotud ettevõtete liigitamist ja ülesehitust
5)
mõistab majutusettevõtte põhi- ja lisateenuseid, lähtudes erinevate külastajate ootus-
test,
6)
vajadustest ja ettevõtte äriideest
7)
mõistab konkreetse majutusettevõtte külastajate peamisi reisimotiive, vajadusi ja
ootusi
Moodul 4 Majapidamistööd 9 EKAP
1)
mõistab majapidamistöö tähtsust, sisu ja koostööd majutusettevõtte teiste osakonda-
dega
2)
mõistab majapidamistööde planeerimise ja korralduse põhimõtteid
3)
kasutab koristustöös koristusaineid ja koristustarvikuid, töötades ergonoomiliselt,
ohutult ja säästlikult
4)
puhastab ja hooldab hügieeniliselt erinevaid pindasid vastavalt mustuse liigile ja pin-
nakattematerjalile
5)
koristab vastavalt koristusplaanile erinevaid majutusettevõtte ruume
6)
valib majapidamistöö spetsiifikast lähtuvalt sobilikke võimlemisharjutusi rühi, koordi-
natsiooni ja vastupidavuse arendamiseks
Moodul 5 Toitlustamine 11 EKAP
1)
mõistab toitlustusettevõtte töökorralduse, toiduainete käitlemise, hügieeni ja enese-
kontrolli põhimõtteid
2)
koostab majutusettevõttele hommikusöögimenüüsid, lähtudes ettevõtte äriideest
3)
planeerib vastavalt menüüle oma köögitoimingud ja toitude serveerimise
4)
valmistab juhendi järgi lihtsamad toidud ja hommikueine toidud vastavalt standardret-
septidele
5)
teenindab külastajaid vastavalt menüüle ja külastajate arvule erinevates toitlustamise
teenindussituatsioonides, lähtudes ettevõtte äriideest
6)
esitleb külastajale toitlustusettevõtte menüüs pakutavaid toite ja jooke
7)
valib toitlustustöötajale sobilikke võimlemisharjutusi rühi, koordinatsiooni ja vastupi-
davuse arendamiseks
Moodul 6 Vastuvõtutöö korraldus 10 EKAP
1)
mõistab vastuvõtuosakonna töökorraldust kõigis külastaja teekonna etappides ning seo-
seid majutusettevõtte teiste osakondadega
2)
võtab vastu erinevatest kanalitest saabuvaid
3)
teenindab majutustellimusega külastajat sisse- ja väljaregistreerimisel vastavalt
a.
majutusettevõttetöökorraldusele
4)
teenindab külastajat erinevates vastuvõtutöö teenindussituatsioonides vastavalt maju-
tusettevõtte töökorraldusele
5)
tutvustab, soovitab ja müüb külastajale majutusettevõtte teenuseid ning arveldab kü-
lastajatega iseseisvalt, kasutades erinevaid maksevahendeid
6)
koostab majutusettevõtte teenuste hinnapakkumisi individuaal- ja rühmakülastajatele
7)
vormistab nõuetekohaselt vastuvõtutööga seotud aruandeid
Moodul 7 Erialane võõrkeel 9 EKAP
1)
mõistab lihtsat erialast teksti, koostab igapäevatööga seotud erialaseid tekste
2)
vestleb külastajatega lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
3)
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel majapidamistöö- ja spaa-alast võõrkeelset ter-
minoloogiat
4)
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat
5)
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel vastuvõtutööalast terminoloogiat
Moodul 8 Erialane inglise keel B2 tasemel 5 EKAP
1)
mõistab erialast teksti, koostab selge ja üksikasjaliku erialase teksti ning väljendab ja
2)
põhjendab oma seisukohti
3)
vestleb külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes situatsioonides
4)
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel majutusalast võõrkeelset terminoloogiat
5)
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat
6)
tutvustab Eesti Vabariiki ja lähipiirkonna huviväärsusi ning juhatab kliendile teed soovi-
tud kohta
Moodul 9 Huviväärsused 3 EKAP
1)
soovitab Eesti tuntumaid turismisihtkohti ja vaatamisväärsusi, rakendades teadmisi
Eesti köögist, loodusest, sakraal-, militaar- ja tsiviilarhitektuurist
2)
soovitab Eesti tuntumaid turismisihtkohti, rakendades teadmisi Eesti osalusvõimalu-
sega muuseumitest, teemaparkidest ja aktiivse tegevuse võimalustest
3)
soovitab külastajale eriilmelisi kultuuripiirkondi Eestis, toetudes teadmistele Eesti kul-
tuuripärandist
4)
soovitab külastajatele Eesti turismisihtkohti ja vaatamisväärsusi arvestades majutus-
koha geograafilist asukohta
Moodul 10 Klienditeeninduse alused 4 EKAP
1)
mõistab külastaja vajadustele ja soovidele orienteeritud teenuse ja teenindamise ole-
must majutus- ja toitlustusettevõtluses
2)
mõistab teenindaja erinevaid rolle teenindusprotsessis
3)
rakendab majutus- ja toitlustusettevõttele sobivat suhtlemistehnikat ja käitumist tee-
nindusprotsessis
Moodul 11 Müügitööalane inglise keel 7 EKAP
1)
tutvustab külastajale majutusettevõtet ja müüb majutusettevõttes pakutavaid teenu-
seid inglise keeles
2)
sooritab iseseisvalt vastuvõtuletis ja müügiosakonnas igapäevatoiminguid inglise kee-
les, kasutades aktiivse müügi tehnikaid
3)
nõustab külastajaid inglise keeles lähipiirkonna vabaajaveetmise võimaluste ja vaata-
misväärsuste osas, kasutades erinevaid infoallikaid
Moodul 12 Koosoleku- ja sündmusteenindus 6 EKAP
1)
mõistab sündmuskorralduse sisu ja külastajate ootusi koosolekuteenindusele
2)
tunneb majutusettevõttes pakutavaid koosolekuteenuseid, ruumistiile ja enim kasuta-
tavaid tehnilisi vahendeid
3)
teenindab sündmuse külastajaid iseteeninduslaudades
4)
korraldab osalejate registreerimist ja teenindab osalejaid koosoleku ajal
5)
teab koosolekuteenindaja tööülesandeid
6)
lahendab teenindusolukordi koosoleku toimumise ajal
Moodul 13 Ettevõtluse alustamine 5 EKAP
1)
tunneb Eesti majutusettevõtluse olukorda ja selle kohta Eesti majanduses
2)
võrdleb ettevõtlusvorme ja kirjeldab ettevõtluse alustamisel tehtava valiku põhimõt-
teid
3)
teab väikeettevõtte efektiivse majandamise põhimõtteid
4)
rakendab ettevõtlusalaseid teadmisi ettevõtluse alustamisel nii äriidee arendamisel
kui ka ettevõtte käivitamise planeerimisel Eestis
Moodul 14.1 Majapidamistööde praktika 11 EKAP
1)
teab praktikaettevõtet, kui organisatsiooni ning selle majapidamistöö korraldust
2)
planeerib enda tööd ning töötab meeskonnaliikmena majutusettevõtte majapida-
misosakonnas
3)
koristab praktikaettevõttes iseseisvalt majutusruume ja töötajate üldruume ning ju-
hendamisel kliendipiirkonna üldruume
4)
tegutseb nõuetekohaselt külastaja poolt majutusettevõtte ruumidesse unustatud ese-
metega, informeerib tehnilistest riketest ja materiaalsest kahjust
5)
analüüsib ennast kui praktikanti majutusettevõttes
Moodul 14.2 Toitlustamise praktika 11 EKAP
1)
teab praktikaettevõtet kui organisatsiooni ning toitlustusosakonna korraldust
2)
planeerib enda tööd ning töötab majutusettevõtte toitlustusosakonnas iseseisvalt ja
meeskonnas
3)
töötab ergonoomiliselt erinevate toitlustamises kasutatavate seadmete ja töövahendi-
tega, täites igapäevaselt tööhügieeni ja tööohutuse nõudeid
4)
valmistab ja serveerib hommikusöögilaua toite ja jooke, korrastab teenindussaalis söö-
gilaudu ja peseb nõusid
5)
teeb ettevalmistustööd toitude ja jookide serveerimiseks, teenindab ja arveldab külas-
tajatega ning korrastab kliendi lahkudes teenindusala
6)
iseloomustab ennast kui praktikanti toitlustusettevõttes
Moodul 14.3 Vastuvõtutöö ja koosolekuteeninduse praktika 11 EKAP
1)
teab praktikaettevõtet kui organisatsiooni ning koosolekuteeninduse ja vastuvõtutöö
korraldust
2)
mõistab majutusettevõtte vastuvõtuosakonna, spaa-teeninduse administreerimise ja
koosolekuteeninduse töökorraldust ning töötab meeskonnaliikmena
3)
sooritab igapäevatoiminguid vastuvõtuletis ja koosolekuteeninduses
4)
tunneb asjakohaseid tehnilisi seadmeid, edastab ettevõttesisest informatsiooni
5)
broneerib ja müüb majutusettevõtte ilu-, tervise- ja spaa-teenuseid, arvestades külas-
tajate soove
6)
iseloomustab ennast kui praktikanti vastuvõtus ja koosolekuteeninduses
ÜLDÕPINGUTE MOODULID
Keel ja kirjandus 6 EKAP
1)
väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka
kirjalikus suhtluses
2)
arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal
3)
koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka
teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates
4)
loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot,
teeb järeldusi ja loob uusi seoseid
5)
väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma
kodukohaga
6)
tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste
sündmustega
Loodusained 6 EKAP
1)
mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest
reaalsete objektide kirjeldamisel
2)
mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate
nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel
3)
mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele, saab
aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele
4)
leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda
erinevate ülesannete lahendamisel
Sotsiaalained 7 EKAP
1)
omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad
tervikliku ja terviseteadliku inimese kujunemist
2)
omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning
nende seostest ja vastastikusest mõjust
3)
mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi
4)
hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus,
hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja
keskkonna vastu
Matemaatika 5 EKAP
1)
Kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja –oskusi uutes situatsioonides ning eluliste
ülesannete lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust
2)
Kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info
esitamise viisidest. Seostab matemaatikat teiste õppeainetega,
3)
kasutab nende õppimisel oma matemaatikaalaseid teadmisi ning oskusi.
4)
Esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendab oma mõtet selgelt ja täpselt
nii suuliselt kui kirjalikult.
5)
Kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse
hindamisel
Inglise keel 4,5 EKAP
1)
Suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva
keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/ suhtlussituatsioonides
oma seisukohti
2)
Kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi
seoses valitud erialaga
3)
Kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise
strateegiaid ja teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva õppega
4)
Mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega
võõrkeeles suhtlemisel
5)
On teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest;
koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid
Kunstiained 1,5 EKAP
1)
eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid
2)
tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga
3)
analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse
4)
kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks
5)
väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
Ruumikujundus 3 EKAP
Veiniõpetus
3 EKAP
Õigusõpetus 1 EKAP
Värviõpetus 3 EKAP
Avalik esinemine 3 EKAP
Catering teenindus 2 EKAP
Etikett ja Protokoll 3 EKAP
Arvutiõpetus 3 EKAP
Pärandturism 3 EKAP
Praktiline klienditeenindus 3 EKAP
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht)
Spaa-teeninduse administreerimine 8 EKAP
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Kristel Koddala
ametikoht:
Turismi õppetooli juhtivõpetaja
telefon:
7850836
e-post:
Kristel.koddala@vkhk.ee
Märkused
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad/
Lisa 1
Kompetentside ja õppekava vastavustabel