KINNITATUD
Direktori 10.09.2014 käskkirjaga nr 91 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Õppekava nimetus
IT-süsteemide nooremspetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja
dokumendi koostaja)
Junior IT systems specialist (IT support and document compiler)
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JATKUOPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutse-
keskharidus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard - Infotehnoloogia süsteemide
nooremspetsialist, tase 3
B.2.3. Dokumentatsiooni koostamine
(e-CF kompetents B.5.)
B.2.4. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
kehtib kuni
20.06.2015 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Teab ja tunneb oskussõnavara, põhimõtteid,
tehnoloogiaid,
tehnikaid, materjale, töövahendeid, seadmeid
ning oskab neid kasutada ja rakendada.
Suudab töötada iseseisvalt ja vastutada töö tulemuste eest
töösituatsioonides, mis on seotud kasutajatoe ja
dokumentatsiooni koostamisega.
On võimeline optimaalselt lahendama erialaseid
probleeme ning muutma vastavalt vajadusele oma käitumist.
Õppekava rakendamine
Mittestatsionaarne õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
ECDL sertifikaadi (European Computer Driving Licence) võimalus
…osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid:
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP
Õpiväljundid:
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis;
selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes;
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes;
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2.
Vabatarkvara 18 EKAP
Õpiväljundid:
lahendab igapäevases arvuti kasutamises esinevaid probleeme;
orienteerub vabatarkvara maailmas, teades litsentse ning oskab sealt valida endale
vajalikke töövahendeid;
koostab arvuti abiga korrektse ülesehitusega mahukaid materjale, lisades vajadusel
erinevaid objekte;
oskab mahukamate
materjalide koostamist ja loomist grupitööna.
3.
Kommertstarkvara 19 EKAP
Õpiväljundid:
lahendab igapäevases arvuti kasutamises esinevaid probleeme;
orienteerub kommertstarkvara maailmas, teades litsentse
ning oskab sealt valida
endale vajalikke töövahendeid;
koostab arvuti abiga korrektse ülesehitusega mahukaid materjale, lisades vajadusel
erinevaid objekte;
oskab mahukamate
materjalide koostamist ja loomist grupitööna.
4.
Praktika 10 EKAP
Õpiväljundid:
osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel;
töötab meeskonna ja organisatsiooni liikmena;
kasutab oma töös valdkonna parimaid praktilisi töövõtteid;
kasutab töös ja praktikal sooritatut, väljendudes korrektselt, kasutades erialast
terminoloogiat.
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused:
Õppija valib valikõpingute moodulid kogumahuga 10 EKAP, millest üheks on Ettevõtte töö
korraldamine ja planeerimine
mahuga 4 EKAP ning teised vastavalt oma süvendatud huvi
ja edasist tööalast tegevust silmas pidades (mahuga 6 EKAP)
Ettevõtte töö korraldamine
ja planeerimine 4 EKAP
Õpiväljundid:
mõistab ettevõtluses kasutatavaid põhimõisteid ja terminoloogiat, kasutab neid õiges
tähenduses;
mõistab raamatupidamise põhialuseid, maksustamise põhimõtteid;
oskab
korraldada raamatupidamist äritegevuses ja mõistab selle
tähtsust ning
isiklikku vastutust;
oskab täita
maksudeklaratsioone;
koostab tulude-kulude eelarve;
planeerib ettevõtte tulud ja kulud, hindab nende realistlikkust, teeb sellest lähtuvalt
õiged juhtimisotsused.
Asjaajamine ja dokumendi koostamise alused 6 EKAP
Õpiväljundid:
järgib informatsiooni säilitamise vajadust ja põhimõtteid, asjaajamise korraldamist,
valdkonna
põhidefinitsioone
(sh
elektroonilise),
ametialase
kirjaliku
suhtluse
põhimõtteid, sh elektroonilises keskkonnas, dokumentide rekvisiite, rekvisiitidele
esitatavaid
nõudeid,
ametikirjade
ja
haldusdokumentide
koostamise
nõudeid,
dokumendiringlust, dokumentide registreerimist ja menetlemist organisatsioonis;
koostab vorminõuetele vastavaid ja keeleliselt korrektseid dokumente (ametikirjad, CV,
avaldused).
Bürooseadmed 4 EKAP
Õpiväljundid:
on kursis bürooseadmete hindade ja kasutusotstarbega ning vajadusel koostab
hinnapakkumise;
häälestab bürooseadmeid ja kasutab õigeid hooldusvõtteid, lähtudes tehnilisest
dokumentatsioonist.
Andmebaasid
4 EKAP
Õpiväljundid:
loob andmetabeleid, päringuid, vorme ja aruandeid ning
teeb vajadusel nendes
muudatusi;
teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
rakendab andmebaase statistiliste andmete kogumiseks, talletamiseks ja
töötlemiseks.
Töötervishoid ja tööohutus 2 EKAP
Õpiväljundid:
suudab koostada lihtsamaid tööohutusalaseid dokumente, lähtudes töötervishoiu ja
tööohutuse seadusest.
Spetsialiseerumised
: puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi:
Indrek Saar
ametikoht:
Võrumaa Kutsehariduskeskuse Infotehnoloogia õppetooli
juhtivõpetaja
telefon:
78 50 811
e-post:
indrek.saar@vkhk.ee
Märkused:
Lisa1: Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava moodulite vastavustabel