KINNITATUD
Direktori
29.mai 2014 käskkirjaga nr
50 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Puitmaterjalide töötlus
Õppekava nimetus
CNC töötlemiskeskuse operaator
CNC machine operator
Oператор oбрабатывающего станкa с ЧПУ
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Kutsestandard
„CNC
töötlemiskeskuse
operaator,
tase
4“,
kinnitatud Metsanduse kutsenõukogu 17.10.2012otsusega nr 10
ja
Vabariigi
Valitsuse
26.08.2013
määrus
nr
130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kompetentsuse, mis
võimaldab
töötada
oskustöölisena
mööblitööstuse
ja
puidutöötlemise
ettevõtetes
valmistades
puidust
ja
puidupõhistest
materjalidest
kvaliteedinõuetele
vastavaid
detaile.
Eriala õppekava läbimisel õppija:
väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis valitud kutse- ja
eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu
suundumustest
tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid
töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega
järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud
kvaliteedinõudeid
töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid
oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise
võimaluste kohta, kavandab oma karjääri
Õppekava rakendamine
(sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
statsionaarne või mittestatsionaarne, koolipõhine või töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks.
Õppima võib asuda keskharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada
valitud erialal.
Nõuded õpingute lõpetamiseks.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid
vähemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse
CNC töötlemiskeskuse operaator, EKR tase 4 kutse.
… osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur.
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
Sissejuhatus õpingutesse 2 EKAP
omab ülevaadet CNC operaatori kutse olemusest ja tööjõuturul nõutavatest
kompetentsidest õpitaval erialal
planeerib oma õpinguid ja oskab leida teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala
õppekavast ning
kutseõppeasutuse õpikeskkondadest
omab ülevaadet mööbli- ja puittoodete valmistamiseks kasutatavatest puit- ja
puidupõhistest materjalidest ning nende omadustest
mõistab puidu rikete ja -kahjustuste olemust ning mõju materjali kvaliteedile
omab ülevaadet puit- ja puidupõhistest materjalidest toodete kvaliteedile kehtestatud
nõuetest
kirjeldab kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtteid puit- ja puidupõhistest
materjalidest toodete valmistamisel
kasutab mõõtmise ja kontrollimise vahendeid
Tehniline joonestamine 3 EKAP
omab ülevaadet tehniliste jooniste koostamise ja vormistamise nõuetest ning joonisega
esitatud graafilise teabe erinevatest (sh infotehnoloogilistest) esitusvõimalustest
selgitab välja mööbli- või puittoote jooniselt toote detailide valmistamiseks vajaliku info
mõõdab mõõtmise ja kontrollimise vahendeid, kasutades erinevate etteantud mööbli-
või puittoodete sõlmi ja detaile ning visandab selle info põhjal nendest eskiise
analüüsib koos juhendajaga joonise lugemise oskust
Materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel 9 EKAP
tunneb puit- ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise põhimõtteid CNC
töötlemiskeskustes
kirjeldab CNC töötlemiskeskustes kasutatavate lõikeriistade erisusi ja nende
seadistamise nõudeid
kavandab tööprotsessi, arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud
joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi
kontrollib lõikeriistade seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile
käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele
(tehnoloogiline dokumentatsioon)
valib olemasolevatest programmidest sobiva ja valmistab detailid, hindab nende
vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele
reageerib pingi veateadetele, eristab ja salvestab need arvestades valmistajatehase
etteantud juhiseid
korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt, järgib meeskonnaliikmena töötervishoiu ja
tööohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust CNC töötlemiskeskusega töötamisel
Praktika 8 EKAP
tutvub praktikaettevõtte töökorralduse ja sisekorraeeskirjaga ning läbib sissejuhatava ja
tööohutusalase esmase juhendamise
planeerib meeskonnaliikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes
väljakujunenud töörütmi
töötleb kogenud töötaja jälgimisel puitu või puidupõhiseid materjale, sooritades
erinevaid tööoperatsioone CNC lõiketöötlemise pinkidel ja järgides tehnilises
dokumentatsioonis esitatud nõudeid
tajub oma tegevust osana tootmisest kui tervikust arvestades töökoha eripäraga
arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
töötab ennast ja keskkonda säästvalt, rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid,
kasutades asjakohaseid isikukaitsevahendeid
analüüsib koos praktikajuhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ja
täidab iga tööpäeva lõpus praktika päeviku
Valikõpingute moodulid
2 EKAP
Õpilane valib valikained lähtuvalt oma huvist 2 EKAP-i ulatuses
CAD/ CAM tarkvara algõpe (2 EKAP)
orienteerub programmi Alphacam töökeskkonnas (tööaken, rippmenüüd,
projektihalduri aken, CAD-tööriistad, EDIT-tööriistad, töötlemisstrateegiad)
loob CAD keskkonnas lihtsamate detailide 2D ja 3D geomeetriaid
teeb loodud detaili geomeetriast lähtuvalt töötlemise plaani, määrab loodud
geomeetriale selle järgi teerajad ja genereerib töötlemiskoodi (NC-kood)
kontrollib CNC töötlemiskeskuse Post Protsessori sobivust NC-koodi sisaldava
programmiga
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust CAD/CAM tarkvara kasutamisel
CNC töötlemiskeskuse programmjuhtimine (2 EKAP)
koostab käsitsi, lähtudes pingi eripärast puidu või puidupõhiste materjalide
lõiketöötlemise juhtprogrammid (NC-kood)
baseerib ja fikseerib toorikud pingis, käivitab tööprogrammi ning tööprotsessist
kõrvalekallete ilmnemisel katkestab selle ja kõrvaldab kõrvalekalde põhjuse
Spetsialiseerumised
(moodulite nimetus ja maht)
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Lauri Tasso
ametikoht:
kutseõpetaja
telefon:
52 75 663
e-post:
lauri.tasso@vkhk.ee
Märkused
Rakenduskavad asuvad aadressil: http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad
Lisa 1 Kompetentside võrdlustabel