KINNITATUD
Direktori 10.09.2014 käskkirjaga nr 91 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppekava nimetus
ABIKOKK
Assistant Chef
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JATKUOPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutse-
keskharidus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
60
Õppekava koostamise
alus:
Kutsestandard, abikokk tase 3 (Teeninduse Kutsenõukogu
otsus: 8/24.05.2012) ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus
nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised,
oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamaks koka
juhendamisel erinevates suurköökides või restoranides ja
teistes toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
Õpiväljundid: õpilane
planeerib enda tööalast arengut majutamise ja
toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe
põhimõtetest;
tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses
majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt
elukestva õppe põhimõtetest;
valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte
eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning
toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest, kasutab juhendile
vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning
rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha
korraldamisel;
mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse
põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid,
teenindab kliente erinevates teenindusolukordades;
valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena
menüüs olevaid toite ja jooke;
planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb
toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja
serveerimisel ning töötab juhendamisel
meeskonnaliikmena.
Õppekava rakendamine
Statsionaarne või mittestatsionaarne koolipõhine või töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on tõendanud eriala õppekavas toodud
õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpilane tõendab õpingute vältel omandatud
järgmised kompetentsid: töö planeerimine ja korraldamine, kaupade haldamine,
toidutoorme eeltöötlemine, toitude valmistamine, teenindamine.
Hindamise viib läbi kutsekomisjoni poolt moodustatud erinevatest hindamise osapooltest
koosnev vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon, milles on esindatud töömaailma ja
koolitajate esindajad.
Hindamise aluseks on proovitöö ja jälgimine praktilise töö käigus.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Abikokk Tase 3
…osakutse(d):
Puuduvad
Õppekava struktuur:
Põhiõpingute moodulid:
50 EKAP
1.
Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused - 2 EKAP
mõtestab majutamise ja toitlustamise valdkonna erinevate ettevõtete äriideesid;
orienteerub valdkonna töötajale esitatavates nõuetes ja kutse omistamises ning
eesmärgistab enda õppimist;
orienteerub kutseõppeasutuse õppekeskkonnas ja lähipiirkonnas.
2.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 3 EKAP
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestva karjääriplaneerimise
protsessis;
selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes;
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas toimimisel.
3.
Toitlustamise alused - 15 EKAP
valmistab toite ja jooke lähtuvalt tehnoloogiast, tagab tehnoloogiliste kaartide alusel
toidu kvaliteedi, töötab ohutult ja
säästlikult ning järgib hügieeninõudeid;
kasutab ja puhastab köögiseadmeid ning töövahendeid vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile ning lähtuvalt tööohutusnõuetest;
koostab juhendi alusel menüü vastavalt tervisliku toitumise põhimõtetele, menüü
koostamise alustele lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest;
selgitab esmaabi korraldust toitlustusettevõttes ning annab esmaabi kergemate
vigastuste korral.
4.
Teeninduse alused - 3 EKAP
mõistab toitlustusteeninduse ja kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
lahendab
teenindusolukordi vastavalt etteantud ülesandele, väljendab ennast
arusaadavalt;
teeb ettevalmistused ning teenindab kliente selvelaudades.
5.
Abikoka praktilise töö alused - 13 EKAP
valmistab juhendamisel
toite ja jooke, tagades toidu kvaliteedi, järgides
toitlustusettevõtte töökorralduse põhimõtteid;
töötab juhendamisel
meeskonna liikmena toitlustusettevõtte töökorralduse
põhimõtteid ning tööohutuse ja ergonoomia põhimõtteid järgides;
töötab juhendamisel teenindusruumides
teenindamise põhitehnikaid kasutades
ning kliendikeskse teenindamise põhimõtteid järgides.
6.
Abikoka praktika - 15 EKAP
planeerib isikliku praktika eesmärke;
tutvub praktikaettevõtte kui organisatsiooniga ning toitlustusosakonna toimingutega;
töötab praktikaettevõttes juhendamisel ja meeskonnas, järgides ettevõtte
töökorraldust;
töötab juhendamisel toitlustamises kasutatavate seadmete ja töövahenditega, järgides
tööhügieeni- ja tööohutusnõudeid;
eeltöötleb juhendamisel
toiduaineid, valmistab ettevõtte menüüs olevaid lihtsamaid
toite ja jooke juhendamisel, teeb puhastus ja korrastustöid;
teenindab juhendamisel kliente järgides klienditeeninduse põhimõtteid;
koostab juhendamisel praktika lõppedes praktikaaruande.
7.
Valikõpingud ja nende valimise võimalused: 9 EKAP
Peoteenindus - 3 EKAP
abistab juhendamisel peoteenindust vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja
sündmusele;
teostab meeskonnatööna ettevalmistustöid teenindusruumides;
valmistab juhendamisel vastavalt menüüle serveeritavad road ja joogid;
teenindab juhendamisel peoteenindust.
Etikett ja protokoll - 3 EKAP
teab etiketi, protokolli tähendust, mõistab hea kasvatuse tava;
tutvustab Eestis levinud kombeid ja tavasid, sealhulgas rahvakalendri olulisemaid
tähtpäevi ja riiklikke pühasid;
selgitab igapäevaetiketi tundmist;
selgitab
ametikohtumiste, sündmuste ja läbirääkimiste korraldamise, ajakirjanikega
suhtlemise etiketti. Oskab teha ärikingitusi ja tänada kingituste eest. Tunneb heategevuse
ja sponsorluse tava;
selgitab restoranietiketti, lauaetiketti. Tunneb vastuvõttude alaliike. Mõistab külaliste
raamatu vajalikkust ja tunneb kutsete etiketti.
Maailma kultuurid - 3 EKAP
tunneb tähtsamate usundite mõju toidutraditsioonide kujunemisele, teab paastumise
olemust ning toitumistabusid;
tunneb maailma erinevate piirkondade toitumiskultuuride eripära ning tähtsamaid
toitumiskombeid;
teab tuntumate rahvusköökide
peamisi toiduaineid, toitude valmistamise ja
maitsestamise viise, tuntumaid rahvustoite.
Joogiõpetus - 3 EKAP
teab ja oskab nimetada alkoholivabu ja alkohoolseid jooke.
oskab esitleda ja serveerida erinevaid kuumi ja külmi jooke.
teab jookide ja toitude sobivuse reegleid ja nende valiku põhimõtteid.
Spetsialiseerumised
: puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi:
Silvi Pihlakas
ametikoht:
õpetaja
telefon:
5036647
e-post:
silvi.pihlakas@vkhk.ee
Märkused:
Lisa1: Kutsestandardi
kompetentside
ja
õppekava moodulite vastavustabel