KINNITATUD
Direktori 26.6.2014 käskkirjaga nr 66 ü
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Mehhaanika ja metallitöö
Õppekava nimetus
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli
APJ painutuspinkide operaator)
Sheet metal CNC machine operaator processing CNC press bra-
kes
Оператор станков с числовым программным управлением
для обработки
листового металла
(оператор
листогибочного станка с числовым программным
управлением)
Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
kutsekesk
haridus
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise
alus:
Kutseharidusstandard, kutsestandard APJ lehtmetalli töötlemis-
pinkide operaator , tase 4, vastu võetud Masina-, Metalli- ja
Aparaaditööstuse Kutsenõukogu otsusega 8/02.06.2014
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab APJ painutuspinkidel
valmistatavate detailide töötlemistehnoloogiaid, tööprotsesse,
töödeldavaid materjale ja erialast terminoloogiat. Koostab de-
taili tööjoonise ning valmistab detaile APJ painutuspinkidel kasu-
tades vastavaid töövahendeid ja töövõtteid järgides tööohutuse
nõudeid.
-
mõistab erinevate APJ painutuspinkide tööpõhimõtteid,
tehnoloogiaid ja töötlemistehnoloogiaid kasutades eria-
last terminoloogiat, ergonoomikaalaseid teadmisi ning
töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid,
-
korraldab töökoha, tunneb erinevaid lehetöötluses kasu-
tatavaid materjale ja töövahendeid ning täidab tööprot-
sessiks vajalikud dokumendid,
-
koostab töötlemistehnoloogia, valmistab proovidetaile,
vajadusel korrigeerib lõikerežiimide vastavust töökä-
sule/tööjoonisele ning valmistab detaile,
-
lõpetab tööprotsessi järgides keskkonnaalaseid ja
tööprotsessi lõpetamise alaseid nõudeid.
Õppekava rakendamine
Õppekava sihtrühmaks on põhiharidust omavad õppijad. Õpe toimub statsionaarse/mit-
testatsionaarse õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutustehnoloogia abil õppekava alusel võib õp-
pima asuda isik kellel on vähemalt põhiharidus
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Kutsestandardiga määratlemata
… osakutse(d):
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli
APJ painutuspinkide operaator)
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1.
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplanee-
rimise protsessis
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
2.
Lehtmetalli töötlemine APJ painutuspressil 17 EKAP
Mõistab APJ painutuspresside ja pöördpainutusseadmete tööpõhimõtteid, teh-
noloogiaid ja valib vastavalt tööjoonisele
ja materjalile detaili töötlemistehno-
loogia kasutades erialast terminoloogiat
Valmistab ette töökoha, materjali ja seadistab tööpingi detailide valmistamiseks
ning täidab tööprotsessiks vajalikud dokumendid
Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust töökäsule/tööjoonisele
Valmistab APJ painutuspressidel ja pöördpainutusseadmetel detaile ja kontrollib
nende vastavust töökäsule/tööjoonisele.
Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
Mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis.
Mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
3.
Praktika 7 EKAP
Tutvub praktikaettevõttega,
sisekorraeeskirjadega, töökorraldusprotsessiga ja
töökohaga ning seadmetega
Täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
Valmistab detaile lehtmetalli töötlemispinkidel vastavalt tööülesandele järgides
praktikaettevõtte tööprotsessi
Osaleb meeskonnatöös järgides töökultuuri ja üldtunnustatud käitumistavasid
Spetsialiseerumised
Puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Argo Mõttus
ametikoht:
Kutseõpetaja
telefon:
53470311
e-post:
argo.mottus@vkhk.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav interneti aadressil
Lisa 1.
Kompetentside vastavustabel.