Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid

 
 

Läbiviidud projektid

 
Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi” lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.
Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast  tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.
Projekti raames:

töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele
pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis […]

 
Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Ecotour“

Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Ecotour“

 
Ökoturism: Uued teadmised läbi innovatsiooni, uued töökohad  läbi teadmiste edastamise” – ECOTOUR on Leonardo da Vinci programmi projekt, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon.
Projekti eesmärk on ökoturismi koolitusprogrammide loomine parendamaks  turismi sektori inimeste oskusi ja pädevusi Küprosel, Eestis, Lätis ja Hispaanias, soodustades  samal ajal ökoturismi arendamist nii projektiriikides kui ka üldiselt Euroopas.
Projekt põhineb LdV pilootprojekti ECOLL tulemuste […]

 
Rahvusvaheline toidu- ja aktiivse turismi projekt- International food and activity tourism (INFACTO)

Rahvusvaheline toidu- ja aktiivse turismi projekt- International food and activity tourism (INFACTO)

INTERNATIONAL FOOD AND ACTIVITY TOURISM (INFACTO) – RAHVUSVAHELINE TOIDU- JA AKTIIVSE TURISMI PROJEKT 2010 aasta sügisel käivitunud koostööprojektis InFAcTo osalevad 9 projektipartnerit Eestist ja 4 projekti-partnerit Soomest. Kui Eesti poole partneritel on suurem rõhk kohaliku toidu pakkumisel ja turundamisel, siis Soome poolel on rõhk aktiivse puhkuse teenustel. Projekti kõige olulisemaks partneriks ja kasusaajaks on juba toimiv või alustada […]

 
Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele

Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele

 
ESF projekt 1.3.0102.11-0361 “Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele” on rahastatud meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”.
Projekti eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning tööturul püsima jäämine läbi kutse omandamise ning tööpraktika pakkumise 16-29-aastastele põhiharidusega või põhihariduseta Võrumaa ja Põlvamaa töötutele.
Projekti kestvus: 15.07.2011 – 15.07.2013.a.
Projekti viivad ellu Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Antsla Kutsekeskkool.
Projekti koostööpartneriteks on Eesti Töötukassa, SA […]

 
ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

Võrumaa Kutsehariduskeskus osaleb ESF projektis „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“.
Projekti eestvedaja on Räpina Aianduskool ja partneriteks lisaks meie koolile Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Vana-Antsla Kutsekeskkool.
Projekti eesmärgiks on kutsekoolides käivitada analoogne tugiõpilaste tegevus nagu on üldhariduskoolides TORE- liikumine ja kõrgkoolides tuutorlus ehk toetada tugiõpilaste (TÕ) teenuste kaudu teiste õppurite (eelkõige I […]

 
Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi” lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.
Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast  tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.
Projekti raames:

töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele
pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis […]

 
Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

2010 aastal käivitus Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalustest)
Projekti algatajaks oli Lissabonis asuv täiskasvanute koolituskeskus AidLearn.
NATUR-projekti eesmärk on välja töötada elektroonilised õppevahendid, mis võimaldavad õppijail arendada ja parandada oma loodusturismi alaseid oskusi ja pädevusi.
Projekti sihtgrupid on:
(1) loodusturismi ettevõtjad ja tulevased ettevõtjad, kes soovivad alustada […]

 

LEAPS

Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi innovatiivsete lahenduste levitamise alamprogramm.
Projekti kogumaksumus oli 253 962 eurot, millest 75% tasus Leonardo da Vinci programm. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuste eelarve oli 52 112 eurot.
Projekt algas septembris 2008 ja kestis 28.veebruarini 2011.
Projekti põhieesmärgiks oli rootsikeelse LearnWARE  tarkvara ja osa testide tõlkimine islandi ja eesti keelde. Lisaks saadi tagasisidet probleemidest, mis tekivad teisest […]

 
Karjäärikohvik kutsekooli

Karjäärikohvik kutsekooli

Projekt “Karjäärikohvik kutsekooli” on ESF meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” toetatud projekt.
Projekti rakendaja: Võrumaa Kutsehariduskeskus
Projekti elluviija: Sinu Koolituspartner OÜ
Projekti nr 1.1.0801.-10-0071, kestvus: 01.aprill 2011 – 31.05.2012.a.
Projekti eesmärgiks on kutseõppeasutuste, eelkõige Kagu- ja Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste karjääriteenuste osutajate oskuste ja valmisoleku suurendamine kooli karjääriõppe süsteemi ja selle elluviimiseks ühtse tegevuskava […]

 
Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste loovust, ettevõtlikkust ning tehnika-, infotehnoloogia- ja tehnoloogiaharidust edendavate innovaatiliste huvitegevuste (kutseõppeasutuste juures huviringides toimuv huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamise) pakkumine kutseõppeasutustes (2.2);
VKHK Eesmärk: noorsootöö üldeesmärk on tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise. Meede 3.1.1.5. Huvihariduse õppekavade korrastamine ja uute väljatöötamine […]

 
Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil

Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil

Rahastaja: ESF
Prioriteetne suund 3: Pikk ja kvaliteetne tööelu
meede 1.3.1  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“
 
Projekt “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal kompleksse lähenemise
mudeli abil toimub ajavahemikul 01.04.2010 – 30.04.2012.a.
Projektijuht: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus,
partner Võrumaa Kutsehariduskeskus.
Koolitused viiakse läbi koostöös Vana-Antsla Kutsekeskkooli, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooliga.
Projekti raames toimuvad järgmised 160-tunnised koolitused:
Abiaednik-haljastaja
Kinnisvarahooldaja-puhastusteenindaja
Abikokk
Puidu- ja sadulsepatöö
Õmblemine ja lapitehnika
Maalimine ja viltimine
Ettevõtluskoolitus
Projekti raames lähenetakse […]

 

Leonardo da Vinci projektid

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast.
Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa […]

 
ERDF – meede 4.3 projektid

ERDF – meede 4.3 projektid

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE PROJEKTID
Eesti Riikliku Arengukava (RAK) meetme 4.3.
“Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine“

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur I. Peahoone rekonstrueerimine
Projekti number: 4.0301-0106
Projekti eesmärgid: Peahoone rekonstrueerimisprojekti koostamine, peahoone rekonstrueerimine, õpetingimuste kaasajastamine.
Projekti tegevused: Projekt on suunatud järgmiste probleemide lahendamisele: Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone on amortiseerunud; õppeasutus vajab kaasaegseid õpperuume (õppeklassid, auditooriumid, […]

 
Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

Algus: 01.10.2005
Lõpp: 30.04.2008
Projekt on suunatud uudse õppevormi õpipoisikoolituse ehk töökohapõhise õppe juurutamisele Eesti kutseõppeasutustes. Tegemist on õpevormiga, kus ettevõttes töökohal praktilisi ülesandeid täites toimub teisel haridustasemel noorte ja täiskasvanute kutsealane koolitus, mida täiendatakse teoreetiliste ja praktiliste õpingutega kutseõppeasutuses.
Projekti põhieesmärk:
Kesk- ja põhihariduse taseme kutseõppekorralduse paindlikumaks mutmine äbi töökohapõhise õppevormi juurutamise.
Kursustel osalemiseks võib olla […]

 

E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes

Rahastaja: ESF-meede 1.1.