Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2010 > november

 
 

Archive for november, 2010

 
Meie õpetajad Tampere Rakenduskõrgkoolis õpetamas!

Meie õpetajad Tampere Rakenduskõrgkoolis õpetamas!

Erasmuse õpetajate mobiilsusprogrammi raames viisid meie õpetajad Eda Veeroja ja Luule Lipp 1.11-5.11.2010 läbi pärandturismi loengukursuse Tampere Rakenduskõrgkooli turismi eriala üliõpilastele.
Tampere Rakenduskõrgkoolis õpib 10 000 üliõpilast 7 koolitusalal ja on suuruselt teine rakenduskõrgkool Soomes. Rahvusvahelistes koolitusprogrammides nii nagu ka turismi koolitusprogrammis osaleb üliõpilasi üle maailma ja sellel kursusel osales peale kohalike üliõpilaste ka õppureid […]

 

Leonardo da Vinci projektid

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast.
Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Selles osalevad 27 Euroopa […]

 
ERDF – meede 4.3 projektid

ERDF – meede 4.3 projektid

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE PROJEKTID
Eesti Riikliku Arengukava (RAK) meetme 4.3.
“Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine“

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur I. Peahoone rekonstrueerimine
Projekti number: 4.0301-0106
Projekti eesmärgid: Peahoone rekonstrueerimisprojekti koostamine, peahoone rekonstrueerimine, õpetingimuste kaasajastamine.
Projekti tegevused: Projekt on suunatud järgmiste probleemide lahendamisele: Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone on amortiseerunud; õppeasutus vajab kaasaegseid õpperuume (õppeklassid, auditooriumid, […]

 
Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

Algus: 01.10.2005
Lõpp: 30.04.2008
Projekt on suunatud uudse õppevormi õpipoisikoolituse ehk töökohapõhise õppe juurutamisele Eesti kutseõppeasutustes. Tegemist on õpevormiga, kus ettevõttes töökohal praktilisi ülesandeid täites toimub teisel haridustasemel noorte ja täiskasvanute kutsealane koolitus, mida täiendatakse teoreetiliste ja praktiliste õpingutega kutseõppeasutuses.
Projekti põhieesmärk:
Kesk- ja põhihariduse taseme kutseõppekorralduse paindlikumaks mutmine äbi töökohapõhise õppevormi juurutamise.
Kursustel osalemiseks võib olla […]

 

E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes

Rahastaja: ESF-meede 1.1.

 

Väimela-Matussaare – aktiivse puhkuse koht

Rahastaja: KIK

 
INNOEDU – INNOVATSIOONIÕPPE ARENDUS

INNOEDU – INNOVATSIOONIÕPPE ARENDUS

Projekti algataja ja eestvedaja on Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus (http://www.evk.ut.ee/ ), Võrumaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina
Projekti INNOEDU üldiseks eesmärgiks on tõsta innovatsiooni ja tehnosiirde kompetentsi Eesti avalikus ja erasektoris läbi ettevõtluse, tehnoloogia ja innovatsioonialase õppe (magistriõpe, diplomi- ja kutseõpe, täiendkoolitus) kvaliteedi tõstmise ja õppe sidumise praktilise vajaduse ja tulemustega.
Projekti käigus arendatakse välja üheksa (9) uut innovatsioonialast õppeainet.
Võrumaa […]

 

Baltic Rural Broadband Project

Rahastaja: INTERREG B

 

Kvaliteedi tagamine personali koolituse ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu kutseõppeasutustes

Meede1.1.

 

Kutseõppeasutuste õpetajate integreeritud täiendkoolitussüsteem tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnas

Meede1.1

 

Mehhatroonika laboratoorium

Phare CBC 2003

 

Elukestvat õpet toetava õpikeskkonna ja õppimisvõimaluste loomine täiskasvanud õppijale Kagu-Eestis ja Viljandimaal

Meede1.1

 

Ökoturismi õppekava ja õppevahendite väljatöötamine

Rahastaja: Leonardo

 
Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul

Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul

Võrumaa Kutsehariduskeskuses rakendub 1.9.2005 kuni 30.6.2008 ESF meede 1.1. projekt nr 1.0101.0219 “Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul”, mille eesmärgiks on kutsealase eelkoolituse pakkumine keskkoolide õpilastele.
Võrumaa Kutsehariduskeskuses saavad kutsealast eelkoolitust Põlva Keskkooli ja Parksepa Keskkooli õpilased – kokku 113 noort, kes õpivad metallide töötlemise, puidutöötlemise, hotelliteeninduse ja turismikorralduse erialal. Lisaks õpivad antud projekti raames Misso Keskkooli õpilased […]

 

VÕIT – Võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale

ESF –meede1.1.